20751 odwiedzin
3.2.2023 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Kierownik grupy problemowej:
dr Beata Poteralska 
Ekspert wiodący grupy problemowej:
prof. dr hab. Adam Mazurkiewicz 
Zrealizowane w tej grupie problemowej zadania badawcze miały na celu usprawnienie procesu wdrażania i komercjalizacji produktowych i procesowych rozwiązań innowacyjnych poprzez zastosowanie specjalnie opracowanych nowatorskich i modelowych metod, procedur i systemów operacyjnych wspomagających zrównoważony rozwój gospodarki.
Grupa zadań badawczych 1
Opracowanie i praktyczna weryfikacja modelowych mechanizmów i struktur wspomagających procesy innowacyjne
Zadania:
I.1.1. Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych
I.1.2. Platformy informatyczne wspomagające funkcjonowanie sieciowych organizacji działających na rzecz skutecznej transformacji i transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej
Grupa zadań badawczych 2
Opracowanie dedykowanej metodyki transformacji wyników badań naukowych oraz specjalizowanych procedur transferu rozwiązań innowacyjnych do zastosowań praktycznych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych
Zadania:
I.2.1. Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do zastosowań gospodarczych
I.2.2. Metody planowania i zarządzania projektowaniem, wytwarzaniem i badaniami prototypów, jednostkowych i unikatowych obiektów technicznych i procesów technologicznych oraz serii próbnych
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój metod i narzędzi komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych
Zadania:
I.3.1. Metody analizy potencjału wdrożeniowego i komercyjnego innowacyjnego produktu technicznego lub procesu technologicznego
I.3.2. Platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju
Grupa zadań badawczych 4
Nowatorskie systemy wspomagające i stymulujące transformację wiedzy i transfer technologii w dniesieniu do polityki krajowej imiędzynarodowej w obszarze innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Zadania:
I.4.1. Metodyka badania i oceny stanu i uwarunkowań wzrostu innowacyjności w obszarze zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji
I.4.2. Modelowe procedury zarządzania oraz oceny efektywności realizacji strategicznych programów badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju gospodarki
I.4.3. Monitorowanie skuteczności wprowadzanych na poziomie kraju systemowych uregulowań w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspomagających procesy wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych
Grupa zadań badawczych 5
Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki
Zadania:
I.5.1. Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii
I.5.2. System rozwoju zasobów ludzkich - szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki