17465 odwiedzin
8.12.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki
Zadanie:
I.5.1. Innowacyjne programy i technologie ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii
Kierownik zadania: dr Krzysztof Symela 

Celem zadania było opracowanie innowacyjnych programów nauczania i technologii kształcenia, umożliwiających wzrost kwalifikacji i kompetencji oraz mobilność zawodową i edukacyjną w obszarze wspomagania transferu zaawansowanych technologii do zastosowań gospodarczych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja rozwiązań metodycznych; Diagnoza potrzeb edukacyjnych; Bilans kwalifikacji i kompetencji (mapa kwalifikacji i kompetencji); Dobór treści nauczania i technologii (opracowanie dokumentacji programowej); Pilotażowe wdrożenie dokumentacji programowej i badanie skuteczności technologii kształcenia.
Zakres prac dostosowano do tematyki Programu Strategicznego. Opracowywane w nim produkty (materiały, technologie, urządzenia, systemy i usługi) stanowiły punkt odniesienia do analizy i transferu wiedzy zgromadzonej przy ich powstawaniu do ustawicznej edukacji zawodowej. Efektem transferu są innowacyjne programy nauczania i technologia kształcenia oparta na podejściu modułowym umożliwiająca doskonalenie kwalifikacji i kompetencji specjalistów sektora zaawansowanych technologii rozwijanych w Programie Strategicznym.
Dokumentacja programowa ukierunkowana została na kształtowanie kompetencji specjalistów zawansowanych technologii z uwzględnieniem wymagań dotyczących efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne). Wdrożona pilotażowo oferta programowa obejmuje: 20 modułów kształcenia zawodowego powiązanych z 12 zawodami zidentyfikowanymi w badaniach (oferta skierowana do wyższych uczelni o profilu technicznym) oraz modułowy program kursu kwalifikacyjnego (obejmujący 5 modułów i 17 jednostek modułowych) dla operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (oferta zweryfikowana praktycznie w Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu).
Rezultaty stanowią wsparcie naukowo-metodyczne dla budowania i aktualizacji oferty ustawicznej edukacji zawodowej.