17480 odwiedzin
8.12.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki
Zadanie:
I.5.2. System rozwoju zasobów ludzkich - szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki
Kierownik zadania: mgr Jolanta Religa 

Celem zadania było opracowanie projektu systemu rozwoju zasobów ludzkich polskich przedsiębiorstw dla zapewnienia ich trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem, obejmującym następujące kamienie milowe: Metodyka badania potrzeb szkoleniowych w zakresie systemów transformacji wiedzy oraz transferu zaawansowanych technologii wraz z instrumentarium narzędzi badawczych; Innowacyjne modułowe programy szkolenia i doskonalenia kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki w systemie pozaszkolnym; Programy szkolenia w zakresie transferu innowacji w formie e-learning; Szkolenia dla pracowników innowacyjnej gospodarki; Raport z ewaluacji programów szkoleniowych wraz z zestawem narzędzi.
W ramach zadania przyjęto założenie, iż generowanie, przetwarzanie i stosowanie wiedzy innowacyjnej wymaga skupienia kompetencji interdyscyplinarnych w rękach lidera innowacyjnego rozwiązania. Zdefiniowano profil zawodowy „menadżera innowacji”, którego kompetencje zawodowe stanowiły punkt odniesienia dla dalszych prac.
Opracowano projekt systemu rozwoju zasobów ludzkich, obejmujący następujące elementy: opartą o diagnozę luk kompetencyjnych metodykę badania potrzeb szkoleniowych kadr innowacyjnej gospodarki, ofertę innowacyjnych modułowych programów doskonalenia kompetencji kadr w zakresie systemów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii (w formie tradycyjnej i elearningowej) oraz metodykę ewaluacji szkoleń wraz z zestawem narzędzi badawczych.
Oferta doskonalenia kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki obejmuje trzy moduły szkoleniowe stanowiące komplementarną całość kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. Kurs skierowany został do pracowników wykonujących zadania zawodowe menadżera innowacji, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym oraz rozwojem innowacyjnego potencjału firmy. W fazie pilotażu 25 osób uzyskało certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie wymagań dla stanowiska pracy menadżer innowacji.