11770 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój nowoczesnych hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej
Zadanie:
II.2.2. Metody projektowania, badań i optymalizacji właściwości warstw i powłok, w tym nanowarstw i nanopowłok
Kierownik zadania: mgr inż. Marcin Godziemba-Maliszewski 

Celem zadania było opracowanie zaawansowanych metod projektowania warstw i powłok wykorzystujących modele symulacyjne, predykcyjne i optymalizacyjne dla potrzeb programowania i efektywnego kształtowania właściwości materiałowych warstwy wierzchniej istotnych w procesach eksploatacyjnych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja i założenia; Analiza metod projektowania i badania właściwości warstw i powłok; Model algorytmu postępowania w procesie projektowania i optymalizacji właściwości warstw i powłok; Projekt rozwiązań materiałowych warstw i powłok przeznaczonych do badań, Wytworzenie wybranych warstw i powłok; Weryfikacja opracowanego modelu algorytmu.
Opracowano system informatyczny wspomagający projektowanie warstw wierzchnich o zaprogramowanych właściwościach eksploatacyjnych. Na podstawie założeń merytorycznych i technicznych opracowano strukturę systemu komputerowego oraz zaprojektowano i zaimplementowano modelowe bazy danych do gromadzenia wyników badań właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i eksploatacyjnych warstw wytwarzanych w procesach dyfuzyjnych i hybrydowych. Opracowano modele regresyjne do predykcji właściwości warstw wytwarzanych w procesach dyfuzyjnych oraz modele sztucznych sieci neuronowych do predykcji właściwości eksploatacyjnych warstw wytwarzanych w procesach dyfuzyjnych. Na podstawie badań eksperymentalnych opracowano procedurę wyznaczania charakterystyki powłok CrN dla różnych parametrów procesów osadzania oraz metodykę predykcji właściwości warstwy otrzymywanej w procesie hybrydowym typu warstwa azotowana – warstwa PVD. Wytworzono warstwę hybrydową typu warstwa azotowana – powłoka PVD na stali WCLV oraz warstwy azotowane na stali WCLV w procesach dyfuzyjnych. Przeprowadzono badania testowe modelowego systemu informatycznego przeznaczonego do wspomagania procesów azotowania gazowego oraz opracowano dokumentację technologiczną opracowanych i zbadanych procesów.