11796 odwiedzin
25.9.2022 r.

II. Zaawansowane technologie wspomagające procesy eksploatacji
i wytwarzania obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Rozwój metod i systemów monitorowania procesów i kontroli jakości w produkcji
Zadanie:
II.5.2. Systemy optoelektroniczne do monitorowania procesów wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń materiałowych
Kierownik zadania: dr Jordan Mężyk 

Celem zadania było opracowanie optoelektronicznego systemu monitorowania procesu wytwarzania zespoleń materiałowych w czasie rzeczywistym.
Przegląd stanu wiedzy i techniki wskazał na potrzebę opracowania optoelektronicznych systemów monitorowania procesów wytwarzania zespoleń materiałowych, m.in. z wykorzystaniem technologii mieszania materiałów FSW. Na opracowanym stanowisku eksperymentalnym przeprowadzono badania modelowe, których wyniki posłużyły do opracowania metody monitorowania procesów wytwarzania połączeń materiałowych. Hybrydowa metoda monitorowania polega na rejestracji obrazów powierzchni tworzonej spoiny w paśmie widzialnym i podczerwieni, które następnie poddawane są analizie komputerowej w celu kontroli poprawności przebiegu procesu technologicznego i wykrywania wad spoin.
Opracowano moduł wizyjny, którego głównymi elementami są kamera światła widzialnego i kamera podczerwieni. Opracowano platformę informatyczną systemu do przetwarzania i analizy rejestrowanych obrazów oraz strukturę systemu sterowania.
Opracowano autorskie oprogramowanie, w którym zastosowano zaawansowane algorytmy analizy obrazów wykorzystujące metody cyfrowej korelacji obrazów oraz przetwarzanie multimodalne. Wykonano system monitorowania w wersji modelowej, który został poddany weryfikacji w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku technologicznym FSW. Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowana unikatowa aparatura badawcza do monitorowania on-line procesów wytwarzania zaawansowanych technologicznie zespoleń materiałowych.
Opracowany system może być wykorzystywany także do monitorowania procesów spawania gazowego i elektrycznego.