11810 odwiedzin
25.9.2022 r.

III. Aparatura badawcza oraz unikatowe urządzenia techniczne dla zaawansowanych technologii zrównoważonego rozwoju

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod i aparatury do identyfikowania procesów destrukcji materiałów i systemów technicznych
Zadanie:
III.1.1. Zaawansowane systemy i aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów w skali mikro i makro
Kierownik zadania: dr inż. Tomasz Giesko 

Celem zadania było opracowanie metody i systemu do wykrywania i śledzenia procesów pękania materiałów w skali makro i mikro zachodzących w procesach eksploatacji obiektów technicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu; Metoda monitorowania; Głowica wizyjna z modułem pozycjonowania; Platforma informatyczna systemu; System monitorowania w wersji modelowej, Zweryfikowany system monitorowania.
Do opracowania koncepcji rozwiązania wykorzystano wyniki przeprowadzonej analizy stanu wiedzy i techniki oraz rezultaty badań eksperymentalnych. Opracowano metodę monitorowania procesów destrukcji materiałów polegającą na równoległej rejestracji obrazów monitorowanej powierzchni próbki otrzymywanych z dwóch torów wizyjnych, poddawanych następnie przetwarzaniu i zaawansowanej analizie komputerowej w celu identyfikacji i monitorowania procesów destrukcji materiału.
Przy opracowaniu konstrukcji systemu zastosowano narzędzia modelowania i symulacji, które umożliwiły optymalizację opracowanych rozwiązań przy uwzględnieniu modularyzacji struktury systemu i możliwości jej modyfikacji. W ramach realizowanych prac badawczych w obszarze obejmującym platformę informatyczną opracowano komputerowy system sterowania, w którym zastosowano rozwiązania zapewniające przetwarzanie danych z wymaganą wydajnością.
Opracowano autorskie oprogramowanie, w którym zastosowano zaawansowane wysokowydajne algorytmy analizy obrazów, wykorzystujące metody cyfrowej korelacji obrazów. Wykorzystując własne zaplecze technologiczne wykonano kompletny system monitorowania w wersji modelowej, który został poddany weryfikacji na stanowisku eksperymentalnym. Wynikiem końcowym zadania jest unikatowa w skali światowej aparatura badawcza do monitorowania procesów destrukcji materiałów.