11778 odwiedzin
25.9.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój metod i urządzeń do komponentowych badań tribologicznych
Zadanie:
III.2.1.   Metody i urządzenia do badań wysokoobciążonych węzłów tarcia
Kierownik zadania: dr inż. Waldemar Tuszyński Celem zadania było opracowanie metodyki badawczej oraz zaprojektowanie i wykonanie prototypu urządzenia do badania przekładni zębatych walcowych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja rozwiązania i projekt modelu urządzenia badawczego; Fizyczny model urządzenia; Metodyka badawcza; Projekt prototypu urządzenia badawczego umożliwiający podjęcie produkcji; Zweryfikowany prototyp wraz z metodyką badawczą; Materiały promocyjne i zgłoszenia patentowe.
Do opracowania koncepcji rozwiązania wykorzystano wyniki przeprowadzonej analizy stanu wiedzy i techniki oraz rezultaty ponad 10-letnich własnych badań eksperymentalnych. Efektem naukowym wykonanych prac jest metodyka badania przekładni zębatych walcowych. Obejmuje ona 4 unikatowe metody: badania zacierania innowacyjnych powłok na kołach zębatych w warunkach „zaostrzonych” oraz „szokowych”, a także badania powierzchniowego zużywania zmęczeniowego (pittingu) kół zębatych w warunkach „niskiej” i „wysokiej” cyklicznej zmiany prędkości obrotowej. Oprócz tego opracowano robocze procedury dla 10 stosowanych na świecie znormalizowanych (normy: ISO, CEC, ASTM, DIN, IP, DGMK, FVA, PN) metod badania różnych form zużywania kół zębatych walcowych: zużywania ślizgowego, zacierania/zatarcia, pittingu i mikropittingu, w tym unikatowej metody badania przy ultraniskiej prędkości obrotowej.
Dla realizacji badań wszystkimi metodami opracowano i wykonano fizyczny model urządzenia badawczego, który poddano weryfikacji, a następnie modyfikacji, otrzymując wynik końcowy, którym jest prototyp umożliwiający podjęcie produkcji. Poprawność działania prototypu oraz opracowanych procedur roboczych została potwierdzona w serii badań zacierania oryginalnych, testowych kół zębatych FZG z wykorzystaniem specjalnych olejów referencyjnych.