17487 odwiedzin
8.12.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój metod i urządzeń do komponentowych badań tribologicznych
Zadanie:
III.2.2.  Metody i urządzenia nowej generacji do badania tribologicznych właściwości środków smarowych
Kierownik zadania: dr inż. Witold Piekoszewski, prof. ITeE-PIB 

Celem zadania było opracowanie i wykonanie prototypu urządzenia oraz metodyki badania właściwości tribologicznych nowej generacji smarów plastycznych przeznaczonych do łożysk tocznych pracujących w podwyższonej temperaturze (do 230oC).
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja rozwiązania i projekt modelu urządzenia badawczego; Fizyczny model urządzenia; Metodyka badawcza; Projekt prototypu urządzenia badawczego umożliwiający podjęcie produkcji; Zweryfikowany prototyp wraz z metodyką badawczą; Materiały promocyjne i zgłoszenia patentowe.
Do opracowania koncepcji rozwiązania wykorzystano wyniki przeprowadzonej analizy stanu wiedzy i techniki w obszarze ujętym tematyką zadania.
Zrealizowane prace pozwoliły na opracowanie i wykonanie urządzenia do badania tribologicznych właściwości środków smarowych tzn. określenia zdolności smarów plastycznych do smarowania łożysk tocznych działających pod niewielkimi obciążeniami przy dużych prędkościach i w podwyższonych temperaturach. Opracowano metodę tych badań, która polega na przeprowadzeniu szeregu biegów badawczych zespołu łożyskowego napełnionego badanym smarem, umieszczonego w specjalnej komorze, pracującego przy zadanych parametrach (obciążeniu, prędkości i temperaturze), wyznaczeniu rozkładu Weibulla oraz wyznaczeniu trwałości smaru.
Wykonano prototypową wersję stanowiska do badania trwałości smarów plastycznych, które zostało poddane weryfikacji na wzorcowym smarze plastycznym w warunkach niewielkich obciążeń promieniowych zespołu łożyskowego i podwyższonej temperaturze pracy. Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowany prototyp urządzenia nowej generacji i metoda do badania tribologicznych właściwości środków smarowych.