17462 odwiedzin
8.12.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych
Zadanie:
III.3.2.   Systemy testowania właściwości eksploatacyjnych środków smarowych
Kierownik zadania: dr inż. Jarosław Molenda 


Celem zadania było opracowanie nowej generacji aparatury analityczno-diagnostycznej do badania konsystencji smarów plastycznych. Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Głowica pomiarowa; Moduł pozycjonowania głowicy; Elektroniczne moduły sterująco-komunikacyjne; Informatyczny system gromadzenia i przetwarzania danych.
Opracowanie algorytmu procedury badawczej wymagało przeprowadzenia analizy oddziaływań międzycząsteczkowych w smarach plastycznych oraz modeli opisujących te zjawiska. Pozwoliło to na opracowanie założeń funkcjonalnych urządzenia badawczego w dwóch wariantach, tj. realizującego pomiar punktowy, jak również pomiar ciągły przy wykorzystaniu laserowych technik pomiarowych.
Opracowano projekt konstrukcyjny i technologiczny urządzenia oraz wykonano modelowe rozwiązanie z wykorzystaniem nowoczesnych technik rapid prototyping. W wyniku przeprowadzonych prac zbudowano, wykorzystując platformę softwarową LabView oraz WebUIBuilder, oprogramowanie w wersji desktopowej oraz sieciowej, umożliwiające sporządzenie procedury pomiarowej, obsługę urządzenia, a także zbieranie i raportowanie danych. Istnieje możliwość sporządzenia rutynowych procedur badawczych oraz zaprojektowania procedury użytkownika, w której według potrzeb ustawiany jest czas pomiaru, a także częstotliwość próbkowań podczas długotrwałej analizy. Jednocześnie przygotowano oprogramowanie, które może współpracować z kamerą, co pozwala na precyzyjne ustawienie elementu pomiarowego urządzenia za pomocą kliknięcia myszą komputerową. Komunikacja urządzenia pomiarowego z komputerem odbywa się przez złącze USB. Wersja webowa wyposażona jest także w opcję zdalnego sterowania urządzeniem oraz możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania. Wynikiem końcowym zadania jest zweryfikowana aparatura badawcza do badania konsystencji smarów plastycznych, będącej jedną z ich kluczowych właściwości eksploatacyjnych.