17490 odwiedzin
8.12.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Opracowanie dedykowanej metodyki transformacji wyników badań naukowych oraz specjalizowanych procedur transferu rozwiązań innowacyjnych do zastosowań praktycznych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych
Zadanie:
I.2.1. Mechanizmy i struktury transformacji wiedzy interdyscyplinarnej w obszarze zaawansowanych technologii i transferu innowacyjnych rozwiązań technicznych do zastosowań gospodarczych
Kierownik zadania: prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz 

Celem zadania było zamodelowanie i aplikacja mechanizmów determinujących efektywność transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii dla potrzeb opracowania nowych struktur i skutecznych procedur zarządzania i sterowania procesami innowacyjnymi w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Moduł badań empirycznych; Moduł modelowania procesów transformacji wiedzy; Moduł dekompozycji; Procedury analizy etapów procesów transformacji wiedzy i transferu technologii; Moduł zarządzania wiedzą; Moduł monitorowania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii; Moduł sterowania procesami transformacji wiedzy; Wytyczne i kryteria do tworzenia modeli sprzężeniowych; Weryfikacja opracowanych modułów; Wyznaczenie adekwatności opracowanych rozwiązań; Zastosowanie opracowanego sprzężeniowego modelu transferu technologii w celu doboru efektywnych mechanizmów i struktur transferu technologii.
W ramach zadania, na bazie wyników analiz stanu wiedzy i studiów przypadku wybranych wiodących krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych, opracowano procedury stosowane do zarządzania procesami transformacji wiedzy i transferu technologii oraz zaprojektowano system informatyczny do monitorowania tych procesów. Dokonano zintegrowania opracowanych procedur i narzędzi w ramach kompleksowego, sprzężeniowego modelu transferu technologii dla instytutu badawczego, wspomagającego proces zarządzania wiedzą i transferu technologii oraz doboru preferowanego mechanizmu komercjalizacji.
W wyniku realizacji zadania wskazano mechanizmy transferu technologii wykorzystywane z powodzeniem w polskich warunkach gospodarczych oraz rekomendacje dotyczące stosowania mało popularnych dotychczas narzędzi (np. tworzenie spin-off). W tym zakresie opracowano założenia dotyczące utworzenia w instytucie badawczym spółki spin-off świadczącej usługi w zakresie inżynierii powierzchni.