11807 odwiedzin
25.9.2022 r.

III. Aparatura badawcza i unikatowe urządzenia techniczne

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Rozwój unikatowych, specjalizowanych urządzeń technologicznych oraz modułów wykonawczych
Zadanie:
III.5.1. Metody i urządzenia do pomiarów on-line składu lotnych i stałych produktów spalania
Kierownik zadania: dr inż. Jarosław Molenda 

Celem zadania było opracowanie i zweryfikowanie systemu pomiarowego, umożliwiającego diagnostykę on line niewypalonych pozostałości surowców energetycznych w stałych produktach spalania generowanych w przemysłowych urządzeniach energetycznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja metody pomiarowej; Procedura ilościowego oznaczania pozostałości węgla w popiele; Moduły transferu próbki popiołu z kanału odlotowego do komory pomiarowej; Moduł oczyszczania komory pomiarowej między próbkowaniami; Moduł komory pomiarowej; Elektroniczne moduły sterowania i komunikacji; System informatyczny wraz z interfejsem użytkownika; Modelowa głowica pomiarowa; Zweryfikowany system pomiarowy w wersji prototypowej.
Opracowany system analityczny wykorzystuje pomiar reflektancji światła widzialnego przez układ fotometrycznego, umieszczonego wewnątrz sfery Ulbrichta. Na podstawie pomiaru jasności próbki, przy wykorzystaniu krzywej kalibracyjnej, dokonywany jest bezpośredni pomiar zawartości węgla w lotnych popiołach. Zrealizowane prace, w których wykorzystywano rzeczywiste próbki popiołów, pobrane z instalacji w Elektrowni Kozienice, umożliwiły określenie stosownych parametrów analitycznych, takich jak: selektywność i czułość.
Opracowano także algorytmy informatyczne pozwalające na sterowanie i nadzór nad danymi zarówno lokalnie przy urządzeniu pomiarowym, jak również w trybie zdalnym obsługiwanym na komputerach typu PC np. w nastawni elektrowni lub też za pomocą przenośnych urządzeń typu tablet lub smartfon. Połączenia lokalne zrealizowano poprzez transfer przewodowy, natomiast obsługa zdalna jest realizowana za pomocą Ethernetu. Opracowano interfejsy użytkownika, które mogą być instalowane i obsługiwane przez urządzenia z systemami operacyjnymi Android, iOS (Apple), Windows 8 oraz innymi występującymi na rynku smartfonów. Przeprowadzone w elektrowni testy eksploatacyjne potwierdziły poprawność funkcjonowania urządzenia.