11799 odwiedzin
25.9.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 1
Rozwój metod i systemów wspomagania zrównoważonej eksploatacji maszyn i obiektów technicznych
Zadanie:
IV.1.1. Systemy wspomagania proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy technologicznych
Kierownik zadania: dr inż. Elżbieta Rogoś 

Celem zadania było opracowanie systemu proekologicznej eksploatacji cieczy roboczych i technologicznych z ukierunkowaniem na zakłady metalurgiczne, w szczególności zakłady odlewnicze sektora MSP.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja systemu monitorowania i uzdatniania cieczy roboczych i technologicznych; Metody monitorowania jakości eksploatowanych cieczy roboczych; Metody kontrolowanej eksploatacji cieczy technologicznych; Metody uzdatniania cieczy roboczych; Metody uzdatniania cieczy technologicznych; System proekologicznej eksploatacji cieczy roboczych i technologicznych; Opracowanie metody zagospodarowania odpadów z procesów ubytkowej obróbki metali.
Wynikiem prac jest zgodny z wymaganiami ochrony środowiska system eksploatacji cieczy roboczych i technologicznych użytkowanych w zakładach metalurgicznych. System obejmuje oleje: hydrauliczne, sprężarkowe i przekładniowe oraz emulsyjne i syntetyczne ciecze obróbkowe. Eksploatacja każdego produktu jest opisana odrębną procedurą. Każda procedura zawiera szczegółowe zasady wprowadzania oleju lub cieczy do eksploatacji, monitorowania ich właściwości w trakcie użytkowania oraz uzdatniania za pomocą mobilnych urządzeń. Monitorowanie cieczy jest wspomagane eksperckim systemem komputerowym, w którym gromadzone są dane dotyczące monitorowanych produktów wraz z ekspertyzą odnoszącą się do ich zdatności eksploatacyjnej oraz wskazówkami dotyczącymi dalszej eksploatacji.
Podstawą opracowania systemu monitorowania były szczegółowe badania zmian właściwości olejów i cieczy eksploatowanych w zakładach przemysłu metalurgicznego. Poznanie zakresu i wielkości zmian badanych parametrów umożliwiło wytypowanie i zbadanie efektywności stosowania różnych metod oczyszczania i uzdatniania w odniesieniu do badanych produktów. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie metod uzdatniania olejów i cieczy, które wraz z całym systemem zostały zweryfikowane w warunkach eksploatacji.