11795 odwiedzin
25.9.2022 r.

IV. Systemy i metody racjonalizacji wykorzystania zasobów
w procesach wytwarzania i eksploatacji

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 5
Zastosowanie procesów biotechnologicznych w gospodarce odpadami eksploatacyjnymi i przemysłowymi
Zadanie:
IV.5.1. Rozwój alternatywnych źródeł bioenergii ograniczających emisję gazów cieplarnianych
Kierownik zadania: dr inż. Andrzej Stepień 

Celem zadania było opracowanie nowej generacji ciekłych paliw na bazie produktów pochodzących z produkcji biopaliw (estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju roślinnego), zawierających glicerynę.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Założenia koncepcji oryginalnej technologii; Projekt składu nowej generacji ciekłych paliw na bazie produktów, pochodzących z produkcji biopaliw i zawierających glicerynę; Modelowe stanowisko do badania procesów spalania nowej generacji paliw ciekłych; Zweryfikowany skład nowej generacji ciekłych paliw; Założenia technologii produkcji nowej generacji ciekłych paliw; Prototypowe stanowisko do produkcji ciekłych paliw; Projekt praktycznego wykorzystania wyników uzyskanych w zadaniu.
Kluczowym etapem prac było opracowanie technologii wytwarzania paliw ciekłych z wykorzystaniem frakcji glicerynowej, stanowiącej odpad z procesów transestryfikacji triglicerydów podczas produkcji biopaliw dieslowskich. Przyjęto przy tym założenie, że opracowane paliwo będzie stanowiło równocenny zamiennik lekkich, naftowych olejów opałowych, stosowanych w indywidualnych instalacjach ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody. W ramach tego etapu prac niezbędne było wstępne opracowanie składu paliwa ciekłego, w którym główny komponent stanowiła odpadowa (zanieczyszczona) gliceryna. Do ustalenia właściwego składu paliwa opracowano i wytworzono modelowe stanowisko, na którym badano warunki spalania mieszanin o różnych składach. Znając skład paliwa, zaprojektowano i zbudowano prototypową instalację do komponowania paliw, zawierających odpadową glicerynę oraz sprecyzowano parametry modelowej technologii jego wytwarzania.
Ponadto na modelowym stanowisku kotłowym przeprowadzono prace B+R, dotyczące optymalizacji warunków spalania opracowanego paliwa z punktu widzenia emisji tlenku węgla, tlenków azotu, pyłów PM 2,5 oraz PM 10, a także emisji CO2 na jednostkę energii.