81133 odwiedzin
25.1.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 2
Rozwój metod i systemów technicznych zwiększających bezpieczeństwo środowiskowe
Zadanie:
V.2.2. Metody utylizacji plastycznych środków smarowych
Kierownik zadania: dr inż. Elżbieta Rogoś 

Celem zadania było opracowanie metody utylizacji zużytych smarów plastycznych wykorzystywanych w przemyśle ciężkim.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: System zbiórki zużytych smarów; Metoda filtracji; Skład chemiczny smarów do obróbki plastycznej na zimno; Technologia utylizacji smarów plastycznych.
Wynikiem przeprowadzonych prac jest technologia utylizacji zużytych smarów plastycznych, obejmująca dwustopniowy proces filtracji smarów oraz umożliwiająca wytworzenie na bazie oczyszczonych produktów - smarów do obróbki plastycznej na zimno, charakteryzujących się dobrymi właściwościami smarnymi i przeciwkorozyjnymi oraz półpłynną konsystencją.
Kluczowym etapem prac było opracowanie metody filtracji zużytych smarów plastycznych oraz składu chemicznego smarów do obróbki plastycznej na zimno. Wymagało to opracowania systemu kontrolowanej zbiórki zużytych smarów plastycznych, doboru przegród filtracyjnych oraz parametrów procesu filtracji, sformułowania wymagań jakościowych dla oczyszczonych produktów, a także opracowania składu chemicznego, sposobu wytwarzania i kontroli jakości produktów finalnych. Równolegle realizowane były prace projektowe i konstrukcyjne obejmujące opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej oraz budowę urządzenia umożliwiającego realizację opracowanej metody filtracji smarów plastycznych. Wykorzystując zbudowane urządzenie przeprowadzono badania weryfikacyjne metody filtracji w odniesieniu do zużytych smarów plastycznych będących mieszaniną różnych produktów oraz wyselekcjonowanych smarów jednego rodzaju. W dalszym etapie, bazując na oczyszczonych produktach, zweryfikowano metodę wytwarzania smarów do obróbki plastycznej na zimno. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wprowadzenie niezbędnych zmian konstrukcyjnych i technologicznych ukierunkowanych na poprawę urządzenia oraz parametrów jakościowych finalnych produktów.