11768 odwiedzin
25.9.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój specjalizowanych systemów monitorowania i diagnozowania stanu bezpieczeństwa urządzeń i obiektów technicznych
Zadanie:
V.3.1. Zaawansowane metody oceny jakości i czystości olejów przemysłowych
Kierownik zadania: dr inż. Elżbieta Rogoś 

Celem zadania było opracowanie metody oceny zmian właściwości funkcjonalnych olejów hydraulicznych w trakcie eksploatacji.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Macierz zależności właściwości dielektrycznych od stopnia chemicznego zestarzenia olejów; Macierz zależności właściwości dielektrycznych od stopnia zawodnienia olejów hydraulicznych; Macierz zależności właściwości dielektrycznych od jakości olejów hydraulicznych, Metoda oceny jakości olejów hydraulicznych.
Wynikiem przeprowadzonych prac jest urządzenie diagnostyczne oraz metoda oceny jakości olejów hydraulicznych w trakcie eksploatacji. W metodzie wykorzystano pomiary zmian właściwości dielektrycznych, odzwierciedlających obecność w olejach polarnych produktów chemicznego starzenia i wody.
Kluczowym etapem prac było opracowanie macierzy zależności właściwości dielektrycznych od wybranych parametrów wskazujących na stopień zawodnienia i chemicznego zestarzenia olejów hydraulicznych. Wymagało to wyznaczenia korelacji pomiędzy wytypowanymi właściwościami dielektrycznymi a liczbą kwasową, zawartością wody i jakością olejów.
Równolegle z badaniami ukierunkowanymi na opracowanie metody badań jakości olejów hydraulicznych realizowane były prace projektowe i konstrukcyjne obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę urządzenia diagnostycznego umożliwiającego realizację opracowanej metody. Wykorzystując zbudowane urządzenie przeprowadzono badania weryfikacyjne metody w odniesieniu do różnych rodzajów olejów hydraulicznych, na różnym etapie eksploatacji. Przeprowadzono także proces monitorowania jakości olejów hydraulicznych w trakcie użytkowania. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na wprowadzenie niezbędnych zmian metodologicznych ukierunkowanych na zwiększenie dokładności oceny zmian jakości olejów hydraulicznych.