11805 odwiedzin
25.9.2022 r.

V. Systemy diagnostyki i bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 4
Specjalistyczne urządzenia techniczne dla bezpieczeństwa
Zadanie:
V.4.2. Techniczne systemy zabezpieczeń z wykorzystaniem identyfikatorów elektronicznych
Kierownik zadania: dr inż. Andrzej Zbrowski 

Celem zadania był rozwój technicznych zabezpieczeń przed fałszowaniem identyfikatorów elektronicznych oraz podnoszenie trwałości, zarówno pod względem wytrzymałości fizycznej jak i przechowywania danych w postaci elektronicznej.
Opracowano stanowisko do wytwarzania prototypowych inletów RFID, zestaw modułów podnoszących poziomu zabezpieczeń poprzez personalizację graficzną weryfikowaną w systemie automatycznej optycznej inspekcji oraz zestaw metod, procedur badawczych i urządzeń do badania wybranych cech użytkowych identyfikatorów elektronicznych.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja produkcji i testowania wyrobu zawierającego układy RFID; Dokumentacja konstrukcyjna modułów funkcjonalnych do implementacji chipów; Dokumentacja konstrukcyjna modułów funkcjonalnych do implementacji inletów; Moduły do implementacji chipów; Moduły do implementacji inletów; Dokumentacja konstrukcyjna urządzeń do testowania wybranych właściwości użytkowych wyrobu zawierającego układy RFID; Modelowe urządzenie do testowania wybranych właściwości użytkowych identyfikatorów elektronicznych; Modelowy system wytwarzania identyfikatorów elektronicznych.
Równolegle z prowadzonymi pracami projektowymi realizowane były symulacje numeryczne, których celem było potwierdzenie możliwości uzyskania założonych parametrów pracy modułów, urządzeń i stanowisk badawczych. Analizy MES obejmowały obliczenia naprężeń dopuszczalnych w węzłach konstrukcyjnych, kinematyki i dynamiki ruchu układów wykonawczych. Uzyskane wyniki i opracowane charakterystyki pozwoliły na opracowanie algorytmów sterowania pracą układów kontrolno-pomiarowych zapewniających optymalne wykorzystanie rozwiązań sprzętowych. Przeprowadzono badania weryfikacyjne, których wyniki pozwoliły na wprowadzenie zmian konstrukcyjnych i programowych poprawiających poziom techniczny i technologiczny wytworzonych urządzeń.