11784 odwiedzin
25.9.2022 r.

I. Systemy transformacji wiedzy, transferu zaawansowanych technologii i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej gospodarki

Powrót do grupy
Grupa zadań badawczych 3
Rozwój metod i narzędzi komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych
Zadanie:
I.3.2. Platforma upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez jednostki sektora nauki w obszarze zrównoważonego rozwoju
Kierownik zadania: mgr Marzena Walasik 

Celem zadania była organizacja modelowej platformy upowszechniania w gospodarce innowacyjnych rozwiązań, powstałych w ramach Programu Strategicznego, a także innowacji technologicznych opracowanych przez jednostki sektora nauki w Polsce wspomagających zrównoważony rozwój gospodarki.
Prace B+R zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania, obejmującym następujące kamienie milowe: Koncepcja budowy platformy upowszechniania innowacyjnych rozwiązań wspomagających zrównoważony rozwój gospodarki; Projekt struktury platformy; Koncepcja systemu wspomagania informatycznego; Projekt sieci współpracy jednostek naukowych; System przekazu informacji o innowacyjnych produktach; Pilotażowe wdrożenie systemu wspomagania informatycznego; Weryfikacja działania platformy na zbiorze modelowych podmiotów gospodarczych; Baza rozwiązań innowacyjnych; Weryfikacja modelowej struktury i działania platformy; Platforma komercjalizacji wyników badań naukowych; Upowszechnianie i promocja rezultatów – efektów Programu Strategicznego.
W wyniku prowadzonych prac opracowano system wspomagający upowszechnianie wyników prac B+R, wpływający na poprawę efektywności współpracy na linii nauka-przemysł i sprzyjający niwelowaniu barier występujących pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej.
W ramach Platformy prowadzono działania związane z promocją innowacyjnych technologii produktowych i procesowych, z budowaniem efektywnych struktur i mechanizmów transferu innowacji oraz oceną skuteczności funkcjonowania tych struktur. Analizowano potencjalne kierunki rozwoju innowacji, wynikające z zapotrzebowania przemysłu oraz trendów w gospodarce. Stworzono narzędzia (w tym informatyczne) ułatwiające proces gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy oraz transferu technologii, usprawniające komunikację pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji.