20755 odwiedzin
3.2.2023 r.

Witamy na stronie Programu Strategicznego

Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych PO IG

Numer umowy POIG.01.01.02-14-034


Program Strategiczny pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” został zrealizowany w okresie od 2.03.2009 r. do 30.09.2015 r. na podstawie umowy nr POIG.01.01.02-14-034/09 o dofinansowanie projektu, zawartej w Warszawie w dniu 30.12.2009 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Celem głównym Programu Strategicznego było opracowanie, z wykorzystaniem zaprogramowanych wyników badań naukowych i rozwojowych, zaawansowanych rozwiązań produktowych i procesowych przygotowanych do wdrożeń gospodarczych w obszarze wytwarzania i eksploatacji obiektów technicznych.

Do celów szczegółowych Programu zaliczono przede wszystkim:

Program obejmował obszerny interdyscyplinarny zakres 60 zadań badawczych zawartych w 24 grupach zadań, które przypisano do pięciu grup problemowych:


Merytoryczne osiągnięcia poszczególnych grup problemowych Programu Strategicznego, oprócz szczegółowego opisu w raportach końcowych i cząstkowych, przedstawiono w ujęciu skondensowanym w sprawozdaniu końcowym oraz w sześciu recenzowanych monografiach: