17482 odwiedzin
8.12.2022 r.

Publikacje

Bakar M., Białkowska A., Molenda J., Piasek J.: Preparation and properties evaluation of thermoplastic modified epoxy nanocomposites. Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 2012, 51 (6), s. 1159-1171

Bakar M., Kostrzewa M., Białkowska A., Grądkowski M.: Optimization of mixing parameters on the impact strength and flexural properties of montmorillonite incorporated epoxy resin. Journal of Polymer Materials, 2013, 2, 199-211

Bednarczyk H., Koprowska D., Symela K.: Transfer innowacyjnych technologii produkcji i eksploatacji w ustawicznej edukacji zawodowej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4/2011, s. 7-20.

Bednarczyk H.: Innowacyjne technologie - nowe kwalifikacje zawodowe przyszłości. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4/10, s. 97-106.

Bednarska A., Osuch-Słomka E., Grądkowski M.: A metodology for identifying the chemical composition of the surface of solids Rusing the XPS and SEM/EDS techniques. Problemy Eksploatacji nr 3/2015, s. 39-48.

Bednarska A.: The use of XPS technique for polymer membranes testing.. Konieczny K., Korus I.: Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Warszawa-Gliwice, 2014, vol.118, 189-195

Belina B., Giesko T., Karsznia W., Mazurkiewicz A.: A practical application of a method for the evaluation of implementation maturity and commercial potential in R&D projects. Problemy Eksploatacji nr 4/2015, s. 113-130

Belina B., Giesko T., Łopacińska L., Walasik M.: Setting of criteria in the commercial potential assessment method of innovative technological solution. Problemy Eksploatacji 2/2013, ITeE-PIB Radom 2013, s. 221-234

Belina B., Karsznia W.: System supporting the assessment of the degree of implementation maturity of technical innovations. Problemy Eksploatacji nr 3/2013, s. 87-102.

Belina B., Łopacińska L., Karsznia W.: Commercial potential oriented evaluation of innovative products. Problemy Eksploatacji nr 4/2012, s. 23-32

Belina B., Łopacińska L.: Setting of criteria in the innovativeness level assessment method of technological solutions. Problemy Eksploatacji nr 4/2013, s. 103-112.

Boroński D., Giesko T., Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S.: Detekcja i pomiar długości pęknięcia zmęczeniowego z zastosowaniem systemu FatigueView. Przegląd Mechaniczny 4/2014, s.21-27.

Boroński D., Sołtysiak R., Giesko T., Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S.: The Investigations of Fatigue Cracking of Laser Welded Joint With The Use of ‘FatigueVIEW’ System. Key Engineering Materials Vol. 598 (2014) s. 26-31.

Bućko J.: Propozycja nowego podejścia do problematyki badań przyczynowych w analizie ekonomicznej. Zeszyty Teoretyczne rachunkowości, t. 83 (139), 2015, s. 9-34.

Bujak J., Kacprzyńska J., Smolik J.: Wpływ cieczy o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych na intensywność zużywania ściernego warstw hybrydowych wyznaczaną metodą ball-cratering. Tribologia 2/2013, s. 21-30.

Bujak J., Słomka Z.: Badania wysokotemperaturowej odporności na zużycie ścierne wielowarstwowych powłok AlCrTiN osadzanych metodą łukowo-próżniową. Tribologia 6/2012, s.37-49

Bujak J., Słomka Z.: Właściwości twardych powłok AlCrTiN/TiN osadzanych na podłożach ze stopu magnezu AZ91D metodą łukowo-próżniową z zastosowaniem pulsacyjnej polaryzacji podłoża. problemy Eksploatacji nr 1/2013, s. 113-125.

Bujak J.: Właściwości powłok TiCrAlN wytwarzanych metodą łukowo próżniową. Problemy Eksploatacji nr 2/2011, s. 241-250.

Burski B., Czajka P., Garbacz P.: Hybrid vision method for vehicle undercarriage diagnostics. Problemy Eksploatacji 1/2014, s. 95-105.

Burski B., Garbacz P., Mężyk J., Czajka P., Mizak W.: The use of 2D/3D sensors for robotic manipulation for quality inspection tasks. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) s. 77-82.

Czajka P, Garbacz P.: Metoda optycznej inspekcji w procesie montażu łożysk tocznych. Problemy Eksploatacji 4/2011, s. 65-78.

Czajka P., Garbacz P.: Use of hybrid vision methods for the diagnostics of technical processes. Problemy Eksploatacji 3/2013, s. 73-85.

Czajka P., Giesko T., Mizak W.: Modelowanie procesu inspekcji materiałów w paśmie widzialnym i podczerwieni. XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Radom, 28.11 – 1.12.2011. Problemy Eksploatacji 2/2012, s. 21-35.

Czajka P., Mężyk J., Mizak W.: Inspection of the proprieties of joints for pipes with couplers using the hybrid vision method. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015), s. 71-76.

Czajka P., Mężyk J., Mizak W.: Zastosowanie inspekcji termowizyjnej do oceny poprawności montażu połączeń rurowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika 1/2013, zeszyt 85 [288], s. 5-17. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna: 'Połączenia Montażowe PM-2013', Rzeszów - Hoczew, 21-24 maja 2013.

Czajka P., Mizak W., Galas J., Czyżewski A., Kochanowski M., Litwin D., Socjusz M.: Method for limitation of disturbances in measurement data in 3D laser profilometry, Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 267, 2014, s. 579-590.

Czajka P., Mizak W.: Application of a laser 2D triangulation method for reconstruction of surface geometry, Problemy Eksploatacji nr 2/2013 (89), s. 83-96.

Czajka P., Mizak W.: Modułowa struktura głowicy wizyjnej do hybrydowej kontroli jakości w paśmie widzialnym i podczerwieni. VI Międzynarodowa Konferencja: 'Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn', Łodyna, 22-25 maja 2012. Technologia i Automatyzacja Montażu 2(76), 2012, s. 42-47.

Czajka P., Mizak W.: Modułowa struktura stanowiska do diagnostyki termowizyjnej stopnia degradacji zmęczeniowej materiałów kompozytowych. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn MTK-2015', Rzeszów - Smerek, 26-29 maja 2015. Technologia i Automatyzacja Montażu 2/2015, s. 60-66.

Dębowski M., Krzemieniewski M., Zieliński M., Dudek M., Grala A.: Respirometric studies on the effectiveness of biogas production from wastewaters originating from dairy, sugar and tanning industry. Environmental Technology, 2013, 34, 11, s. 1439-1446.

Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M., Brudniak A.: Effect of magneto-active filling on the effectiveness of methane fermentation of dairy wastewaters. International Journal of Green Energy, 2014.

Dobrodziej J., Mazurkiewicz A., Zbrowski A.:Quality testing model for unit prototype technological devices. Zagadnienia Eksploatacji maszyn nr 1 (165) 2011, s. 29-44.

Dobrodziej J., Ratajski J., Olik R., Suszko T., Michalski J.: Design, control and in situ visualization of gas nitriding processes. Sensors 10(1), s. 218-240.

Dobrodziej J.: Bazy wiedzy z regułami rozmytymi w predykcji wybranych właściwości warstw wytwarzanych w procesach azotowania gazowego. Problemy Eksploatacji, 3/2011, s. 7-18.

Dobrodziej J.: Multipurpose computer platform supporting the transfer of innovations to business practice. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn PAN, 2011, s. 15-28.

Drabik J., Iłowska J., Semeniuk I., Berezka B.: Wykorzystanie spektroskopii podczerwieni do oceny procesu wytwarzania smarów plastycznych. Przemysł Chemiczny 91/10 (2012), s.1000-1005.

Drabik J., Iłowska J., Gniady J., Kozupa M., Szmatoła M., Semeniuk I.: Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych. Przemysł Chemiczny, 2012, 91/10, 1922-1926.

Drabik J., Iłowska J., Semeniuk I., Bereska B.: Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni do oceny procesu wytwarzania smarów plastycznych. Przemysł Chemiczny, 2012, 91/10, 1957-1962.

Drabik J., Iłowska J.: Nietoksyczny smar plastyczny dla przemysłu spożywczego. Problemy Eksploatacji 2(97)2015.

Drabik J., Iłowska J.: Non-toxic plastic lubricant for the food industry. Problemy Eksploatacji 2/2015, s. 5-13

Drabik J., Sitkowska R., Analiza potencjalnego zapotrzebowania na nietoksyczne smary plastyczne z wykorzystaniem procedury badania tendencji rozwoju produktów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 300 pt. "Innowacje w zarządzaniu" (red. J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka), Wrocław 2013, s. 39-46 /ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-346-5.

Drabik J., Trzos M., Iłowska J., Bereska B.: Kompleksowe smary plastyczne wytwarzane w reaktorze kalorymetrycznym. Cz. I. Dobór parametrów procesu wytwarzania ze względu na jakość smaru plastycznego. Przem. Chem. 10/2013.

Drabik J., Trzos M.: Improvement of the resistance to oxidation of the ecological greases by the additives. "Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, 10.1007/s10973-013-3090-7.

Drabik J., Trzos M.: Modeling relation between oxidation resistance and tribological properties of non-toxic lubricants with the use of artificial neural networks. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, 109, s. 521-527.

Drabik J.: Badanie stabilności właściwości inhibitowanych kompozycji olejowych po testach przyspieszonego utleniania. Tribologia, 2011, 1, s. 39-52.

Drabik J.: Odporność oksydacyjna kompozycji olejowych po testach w węzłach tarcia. Tribologia, 5, 2011, s. 49-58.

Drabik J.: Trwałość użytkowa i stabilność oksydacyjna modyfikowanych smarów plastycznych. Tribologia nr 4/2014, s. 33-41.

Drabik J.: Wymuszenia cieplne w testach tribologicznych a skuteczność działania nietoksycznych smarów plastycznych. Tribologia, 2012, 4, s. 49-58.

Dziedziczak K., Kowalski B., Moraczewski A.: A method for manufacturing of consumer products from recycled raw materials. Problemy Eksploatacji nr 2/2015, ITeE-PIB Radom, s. 15-26.

Dziosa K., Makowska M., Grądkowski M.: Lubricating effectiveness of secondary metabolites from microalgae in different material systems. Solid State Phenomena, 2015, 237, s. 289-294.

Dziosa K., Makowska M.: Wpływ temperatury na przyrost biomasy mikroalg słodkowodnych hodowanych w bioreaktorach laboratoryjnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 4/2015, s. 152-153.

Dziosa K.: Analiza możliwości regeneracji zużytych cieczy niskokrzepnących. Problemy Eksploatacji nr 2/2013, 167-176.

Dziosa K.: Właściwości smarne oleju z alg w skojarzeniu stal-stal. Tribologia, 2013, 5, s. 21-31.

Garbacz P., Burski B., Mizak W.: Automatic system for creating 3D object models. Problemy Eksploatacji 1/2015 s. 25-36.

Garbacz P., Czajka P.: Application of optical inspection method for testing the correctness of ball bearings assembly. Solid State Phenomena Vol. 223, Advances in Manufacturing Engineering (2015), s. 264-271.

Garbacz P., Czajka P.: Application of Optical Inspection Method for Testing the Correctness of Ball Bearings Assembly. Solid State Phenomena, Vol. 223 (2015), s. 264-271.

Garbacz P., Giesko T., Mazurkiewicz A.: Inspection method of aluminium extrusion process. Archives of Civil and Mechanical Engineering15 (2015) pp. 631-638.

Garbacz P., Giesko T.: Concept of binocular stereo vision system for inspection of surfaces. Problemy Eksploatacji 4/2010, s.193-205.

Garbacz P., Mężyk J.: The System for Wireless Communication in the Group of Cooperating Mobile Robots. Mechatronic Systems and Materials VI. Solid State Phenomena Vol. 220-221, s. 168-174. 2013

Garbacz P., Mizak W.: A novel approach for automation of stereo camera calibration. Pomiary Automatyka Robotyka 17 (2), 2013, s. 234-238.

Garbacz P.: Analiza niepewności pomiarów w stereowizyjnym układzie obserwacji. Problemy Eksploatacji 4/2011, s. 79-90.

Gidlewski M., Kozioł S., Zbrowski A.: Metody badań własności jezdnych samochodów z wysoko położonym środkiem masy. Logistyka 6/2011, s. 1103-1114.

Giesko T., Belina B.: Metodyka kwalifikacji ekspertów w projektach badawczych z zastosowaniem analizy hierarchicznej AHP. Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 2/2013, s. 64-69.

Giesko T., Boroński D.: Unique optomechatronic systems for fatigue monitoring. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015), s. 83-88.

Giesko T., Mazurkiewicz A., Zbrowski A., Czajka P.: Optomechatroniczny system do automatycznej kontroli jakości wyrobów w przemyśle. Problemy Eksploatacji 4/2011, s. 103-114.

Giesko T., Pietras A., Mężyk J., Kowieski S.: Koncepcja systemu wizyjnego do monitorowania procesów zgrzewania tarciowego. Problemy Eksploatacji nr 4/2011, s. 91-102.

Giesko T., Zbrowski A., Mizak W.: Model mechatronicznego systemu do wspomagania rehabilitacji ruchowej. Problemy Eksploatacji nr 2/2012, s. 67-78.

Giesko T.: Designing opto-mechatronic systems for fatigue process monitoring. Zagadnienia Eksploatacji maszyn nr 1 (165) 2011, s. 87-96.

Giesko T.: Designing opto-mechatronic systems for fatigue process monitoring. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance 1(165) vol. 46, 2011, s. 87-96.

Giesko T.: Dual-camera vision system for fatigue monitoring Materials Science Forum vol. 726 (2012) s. 226-232.

Giesko T.: Multi-Criteria Decision Making Methods for Designing Optomechatronic Systems. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI. 2015

Giesko T.: Ocena ryzyka w projektowaniu innowacyjnych systemów optomechatronicznych. Problemy Eksploatacji nr 1/2013, s. 5-13.

Gos. A., Skowroński J., Mroczkowski P.: Regeneracja olejów elektroizolacyjnych i jej wpływ na bezpieczeństwo techniczne transformatorów. Problemy Eksploatacji 2/2015 s. 43-50.

Gospodarczyk A., Majcher A., Mrozek M., Przybylski J.: Układ od precyzyjnego zasilania magnetronowych źródeł plazmy. Problemy Eksploatacji 4/2011, s. 149-160

Gospodarczyk A.: Innowacyjny system wysokorozdzielczego zasilania magnetronowych źródeł plazmy. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 245-250.

Grądkowski M., Bednarska A., Dziosa K.: Properties of lubricants designed for WC/C-coated elements of tribosystems. Problemy Eksploatacji nr 3/2013, s. 55-62.

Grądkowski M., Matuszewska A., Makowska M.: Zmiany składu chemicznego powierzchni stali podczas tarcia. Tribologia, 2011, 4, s. 97-112

Grądkowski M., Winiarski A., Świgoń K., Makowska M.: Laboratory device for investigation of microfiltration processes of aqueous technological fluids. Problemy Eksploatacji nr 4/2010, s. 67-77.

Grądkowski M.: Wpływ składu chemicznego środka smarowego na specyfikę procesów tarcia przebiegających na powierzchni powłoki WC/C. Tribologia, 2013, 6, s. 21-33.

Hermanowicz P. Smolik J.: Możliwość kształtowania twardości stali EN41Cr4 z wykorzystaniem polimerowych środków chłodzących. Problemy Eksploatacji 3/2012

Iłowska J., Bereska B., Drabik J., Kozdrach R.: Odporność oksydacyjna i właściwości smarne stabilizowanych roślinnych baz olejowych. Tribologia, 2011, 5, 69-80

Iłowska J., Szwach I., Bereska B., Gniady J., Szmatoła M., Semeniuk I., Drabik J., Kozdrach R. : Kompleksowe smary plastyczne wytwarzane w reaktorze kalorymetrycznym. Cz. II. Wpływ parametrów procesu syntezy smaru plastycznego na jego właściwości. Przem. Chem. 10/2013.

Jasińska-Biliczak A., Sitkowska R., Influence of small and medium enterprises sector at the change of innovation potential of polish regions Grant Journal, vol. 3, issue 1. July 2014, p. 57-61. Published by: MAGNANIMITAS Assn. Grant Journal ◊ ISSN 1805-062X (CD-ROM), ISSN 1805-0638 (Online) ◊ ETTN 072-11-00002-09-4.

Jasiński A.: Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 144, ISBN 978-83-63962-43-2

Jóźwik W., Samborski T.: Wpływ cech geometrycznych wad materiałowych na poziom identyfikacji metodą prądów wirowych. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 136-141.

Jóźwik W., Zacharski Sz.: Porównanie wyników badania obiektów osiowosymetrycznych z wykorzystaniem metody prądów wirowych na stanowisku przemysłowym i laboratoryjnym. Problemy Eksploatacji nr 1(96)2015, s. 53-64.

Kacak I., Innowacyjność pracowników. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Nr 4/2011, s. 42-52. ISSN 1507-6563 (Monitoring XII 2011-I 2012)

Kacprzyńska-Gołacja J., Mazurkiewicz A., Smolik J.: Influence of PVD coatings on fatigue properties of hybbrid layers in high temperatures. Problemy Eksploatacji 3/2013 s. 45.

Kacprzyńska-Gołacka J. Smolik J., Mazurkiewicz A., Bujak J.: Wpływ mikrostruktury powłok nanowielowarstwowych AlN-CrN-TiN na ich właściwości tribologiczne w podwyższonych temperaturach. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 27-33.

Kacprzyńska-Gołacka J., Rydzewska K., Mazurkiewicz A., Kusiński J., Smolik J., Garbacz H. and Wieciński P.:The Influence of Thickness of Layers in the Multilayer Coating of the PN + AlCrTiNmultinano Hybrid Layer on Tribological Properties. Solid State Phenomena Vol. 223 (2015) s. 127-136.

Kalbarczyk M, Michalczewski R, Piekoszewski W, Szczerek M.: The influence of oils on the scuffing of concentrated friction joints with low-friction coated elements. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 2013; 15 (4): 319-324.

Karaś J, Molenda J, Urbański A.: ”Metoda diagnostyki ilości oleju przeciekowego w eksploatowanych wodno-olejowych emulsjach chłodząco- smarujących”. Nafta – Gaz, nr 1, 2010, s. 50 – 54.

Karaś J., Winiarski A., Molenda J.: Wpływ wstępnej koagulacji na skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przemysłowych w procesie odwróconej osmozy. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2012, 1, 33-40

Klincewicz K., Manikowski A.: Ocena, rankingowanie i selekcja technologii. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 204, ISBN 978-83-63962-41-8

Koprowska D.: Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 4/2010

Kostrzewa M., Bakar M., Pawelec Z.: Właściwości mechaniczne mieszanin polimerowych o przenikających się sieciach przestrzennych. Tribologia, 2011, 5, 89-100

Kostrzewa M., Bakar M., Szymańska J., Pawelec Z.: Właściwości mechaniczne i termiczne kompozytów na bazie żywicy epoksydowej zmodyfikowanej nanocząstkami. Przetwórstwo Tworzyw, 2012, 3(146), 226-229.

Kowalik D., Wojutyński J., Siczek M.: E-learning design and steering of real didactic stands. Sports Enginnering and Computer Science – Luo(Ed.) 2015 Taylor & Francis Group, London,

Kozdrach R., Bajer J., Drabik J.: Wpływ rodzaju zagęszczacza na charakterystyki tribologiczne smarów plastycznych. Tribologia, 2011, 1,073-84

Kozdrach R., Molenda J.: Testowanie właściwości eksploatacyjnych ekologicznych smarów plastycznych modyfikowanych dodatkiem polimerowo-krzemionkowym. Tribologia, 2012, 6, 99-112.

Kozdrach R., Stępień A.: Ocena jakości procesu współspalania frakcji glicerynowej z węglem kamiennym w kotle rusztowym małej mocy. Instal nr 6/2015, s. 20-25.

Kozdrach R., Stępień A.: Ocena jakości procesu współspalania frakcji glicerynowej z węglem kamiennym w kotle retortowym. Instal nr 1/2015, s. 22-26.

Kozdrach R.: Wpływ nanododatków ceramicznych na charakterystyki tribologiczne biodegradowalnych smarów plastycznych. Tribologia 4/2012

Kozdrach R.: Wpływ rodzaju fazy dyspergującej na właściwości tribologiczne smarów plastycznych. Tribologia, 2012, 6, 85-98.

Kozdrach R.: Wpływ wymuszeń mechanicznych na zmianę właściwości smarnych biodegradowalnego smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej. Nafta-Gaz nr 11/2012, 868-876.

Kozioł S, Zbrowski A.: System pomiarowy do badań właściwości jezdnych samochodów ciężarowych. Technika Transportu Szynowego 9/2012, s 305 – 314.

Kozioł S, Zbrowski A.: Wypadki drogowe z udziałem pojazdów specjalnych straży pożarnej. Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829, 10/2013, s. 941-949.

Kozioł S., Matras E., Zbrowski A.: Modular System for Testing the Stability and Safety of Specialised Height Rescue Vehicles. Solid State Phenomena Vol. Mechatronic Systems and Materials V, 2013, s. 55-60. ISBN 13: 978-3-03785-645-1

Kozioł S., Matras E., Zbrowski A.: Modułowy zestaw aparatury do testowania stateczności i bezpieczeństwa pojazdów specjalnych z urządzeniami ratownictwa wysokościowego. Technologia i automatyzacja montażu, 2/2012, s. 14-19.

Kozioł S., Pokorski J., Zbrowski A.: Koncepcja systemu technicznego do badań właściwości jezdnych pojazdów pożarniczych. Logistyka 5/2012.

Kozioł S., Samborski T.: A metod and device for the industrial measurement of tapered bores. Problemy Eksploatacji 1/2015 s. 65-75.

Kozioł S., Zacharski Sz.: Metodyka prowadzenia badań porównawczych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 148-153.

Kozioł S., Zbrowski A. Wojtas K., Wrona J.: Koncepcja systemu do badania sprawności i bezpieczeństwa wentylacyjnych układów odzysku ciepła. Problemy Eksploatacji 1/2012 s. 57-68.

Kozioł S., Zbrowski A., Gidlewski M.: Aparatura do badania stateczności i kierowalności pojazdów specjalnych przeznaczonych dla służb ratowniczych. referat wygłoszony na konferencji KONMOT 2012, Kraków 27-28.09.2012 i opublikowany w Czasopismo Techniczne 5-M/2012, zeszyt 10, s. 63-72.

Kozioł S., Zbrowski A., Matras E.: System pomiarowy do rejestracji parametrów ruchu pojazdu bezzałogowego. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 3/2013, s. 533-542.

Kozioł S., Zbrowski A., Samborski T., Wiejak J.: Koncepcja systemu testowania połączeń montażowych w dokumentach z zabezpieczeniem elektronicznym. Technologia i Automatyzacja Montażu 2010 nr 4, s. 6 - 9.

Kozioł S., Zbrowski A., Samborski T.: Aparatura do testowania trwałości użytkowej dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym. Problemy Eksploatacji nr 3/2011, s. 157-168.

Kozioł S., Zbrowski A., Wiejak J. Koncepcja urządzenia do implementacji chipów RFID. Technologia i Automatyzacja Montażu 2011 nr 4, s. 29-34.

Kozioł S., Zbrowski A., Wojtas K., Wrona J.: Koncepcja systemu do badania sprawności i bezpieczeństwa wentylacyjnych układów odzysku ciepła. Kongres Eksploatacji, ITeE-PIB Radom, Problemy Eksploatacji nr 1/2012, s. 57-68.

Kozioł S., Zbrowski A.: System for the Measurement of Efficiency of Heat Recuperation in Ventilation Systems in Energy Efficient Buildings. Solid State Phenomena, Vol. 223 (2015), s. 308-315.

Kozioł S., Zbrowski A.: System for the Measurement of Efficiency of Heat Recuperation in Ventilation Systems in Energy Efficient Buildings. Solid State Phenomena Vol. 223 (2015) s. 308-315.

Kozioł S.: Truck Driving Parameters – A Comparative Study. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 142-147.

Krzemieniewski M., Zieliński M., Dębowski M., Tor-Świątek A, Makowska M., Grądkowski M.: Phosphorous removal in anaerobic fluidized bed reactor with active microporous filling produced by extrusion technology. Solid State Phenomena, 2015, Vol. 237, s. 295-300.

Łabędzka J.: Multidisciplinary computer platform as a tool for knowledge transfer into science and business. Problemy Eksploatacji nr 4/2013, s. 67-77.

Łabędzka J.: Divwerrsified computer system for support of network-based virtual structures. Problemy Eksploatacji (Maintenance Problems), 4/2015, s. 21-30.

Łabedzka J.: Sharing of digital resources in education – computer platforms, Polish Journal of Continuing Education, s. 132-141, 3/2014.

Łobodzin P., Grądkowski M.: “Dehydratation of ethylene or propylene glycol-water mixtures Rusing ceramic membrane by prototype pervaporation installation”. Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection – Monographs of the Environmental Engineering Committee Polish Academy of Science, 2014, vol. 118, 31-37 (ISBN 978-83-63714-17-8).

Łobodzin P., Grądkowski M.: Zastosowanie technik membranowych do separacji biomasy glonów oraz ich metabolitów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 3/2015, s. 104-105.

Łobodzin P., Piątkiewicz W., Dziosa K., Bednarska A., Grądkowski M.: Metoda regeneracji wodnych cieczy technologicznych za pomocą dedykowanego urządzenia mikrofiltracyjnego, Solid State Phenomena 2015, vol. 237, s. 271-277..

Łobodzin P., Piątkiewicz W., Grądkowski M.: Regeneration metod of aqueos, technological liquids Rusing a dedicated microfiltration system. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) s. 237-277.

Łobodzin P., Rajewski J.: Synergetic effect on Cr(III) ions transport through SLM with carrier mixtures. Problemy Eksploatacji nr 3/2013, s. 37-44.

Łopacińska L., Belina B., Karsznia W.: Metody oceny potencjału komercyjnego innowacyjnych rozwiązań technicznych. [w:]Wirkus M. (red.): Zarządzanie procesami i projektami. Wyd. Politechnika Gdańska 2015, s. 41-50.

Łopacińska L., Mazurkiewicz A.: The use of multi-level evaluation approach in research projects undertaken within strategic research programmes. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 7, Łódź 2013.

Łopacińska L., Wnuk U.: Analiza indeksu mglistości tekstu w raportach ewaluacyjnych strategicznych programów badawczych w obszarze innowacji technicznych. „e-mentor” 2014, nr 5(57), s. 43-49.

Łopacińska L.: A review of evaluation methods of European strategic research programmes. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9(776) wrzesień 2014, s. 86-94.

Łopacińska L.: Ewaluacja metodą TOPSIS projektów ERASMUS+. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2(85)/2014, s. 25-35.

Łopacińska L.: Ewaluacja strategicznych programów badawczych. Problemy Eksploatacji 2/2011(81). ITeE-PIB Radom, s. 265-276

Łopacińska L.: Metody wspomagające ewaluację projektów edukacyjnych w edukacji ustawicznej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1/2013, s. 61-71.

Łopacińska L.: Multi-level evaluation enhancing effective management of strategic research programmes. Problemy Eksploatacji nr 4/2012.

Łopacińska L.: Ponadstandardowe metody ewaluacji strategicznych programów badawczych. Problemy Eksploatacji 3/2011(82). ITeE-PIB Radom, s. 33-46.

Lorens-Leżoń J., Leżoń A., Stępień A.: Wpływ promieniowania słonecznego na trwałość znacznika Solvent Red 19 w lekkich olejach opałowych.

Lorens-Leżoń J., Leżoń A., Stępień A.: Zawartość siarki i wanadu w olejach opałowych produkowanych w Polsce. Instal, 2011, 6, 9.

Lotko A., Walasik M., Examples of good marketing practices in research and scientific institutes in Poland. Problemy Eksploatacji 4/2013, Radom 2013, s. 55–66, ISSN 1232-9312.

Majcher A., Gospodarczyk A. Jednofazowy przekształtnik mocy AC/DC z dwukierunkowym przepływem energii. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne. nr 101, 1/2014, s. 1-5.

Majcher A., Mrozek M., Przybylski J., Zbrowski A.: Układ do zsynchronizowanych pomiarów sygnałów z czujników tensometrycznych. Problemy Eksploatacji 4/2010 (79), s. 59-66.

Majcher A., Mrozek M., Zbrowski A. Olejniczak W., Pawłowski S., Piskorski M.: Mikroskop STM/AFM do zastosowań badawczych w zaawansowanych technologiach w przemyśle oraz w dydaktyce szkół wyższych. Problemy Eksploatacji 3/2011, s.177.

Majcher A., Węglowski B., Ocłoń P.: Wielofunkcyjne urządzenie do badan pełzania w podwyższonych temperaturach. Monografia Węglowski B., Duda P. (red.): Analiza systemów energetycznych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013, s. 243-252, ISBN 978-83-7242-719-9.

Majcher A., Wiejak J., Przybylski J., Chudoba T., Wojnarowicz J.: A novel reactor for microwave hydrothermal scale-up nanopowder synthesis. International Journal of Chemical Reactor Engineering. Volume 11, 2013, Issue 1, s. 361-368.

Majcher A.: Automation of the process of microwave hydrothermal synthesis of nanopowders. Pomiary Automatyka Robotyka PAR, 2/2013, s. 208-212.

Majcher A.: Event driven networked control system for impact load monitoring. Solid State Phenomena 2015.

Majcher A.: Metoda programowania przebiegu testów w urządzeniu do badań pełzania w podwyższonych temperaturach. Problemy Eksploatacji 3/2012(86), s. 109-120

Majcher A.: Metoda wsadowej realizacji procesów hydrotermalnej syntezy nanoproszków. Problemy Eksploatacji 3(98)2015.

Majcher A.: Model systemu sterowania sieciowego z obsługą zdarzeń do zastosowań diagnostycznych. Problemy Eksploatacji, 2/2011, s. 131-140.

Majcher A.: Programowanie dedykowanych testów badawczych w urządzeniu do badań pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu. Pomiary Automatyka Kontrola PAK vol. 59, nr 4/2013, s. 349-352.

Majcher A.: System do badań materiałów w warunkach długotrwałych obciążeń mechanicznych i termicznych. Problemy Eksploatacji 3(98)2015.

Majcher A.: The application of mobile devices in the system for carbon measurement in volatile ashes from power industry boilers, Problemy Eksploatacji, 2013, 3, s. 135-145.

Majcher A.: The application of mobile devices in the system for carbon measurement in volatile ashes from power industry boilers. Problemy Eksploatacji 3/2013 s. 135-145.

Makowska M., Matuszewska A., Gradkowski M.: Migracja pierwiastków aktywnych tribologicznie z oleju smarowego do materiału węzła tarcia. Tribologia, 2011, 4, s. 163-176.

Makowska M., Dziosa K.: Wytwarzanie biomasy mikroalg w warunkach laboratoryjnych. Przemysł Chemiczny, 2015, 6, 94, s. 1000-1003.

Makowska M.: Badanie składu chemicznego warstw granicznych powstających z udziałem ekologicznego środka smarowego. Tribologia, 2013, 4, s. 85-94.

Makowska M.: Wpływ temperatury na skład chemiczny warstw granicznych powstających z udziałem dodatku smarnego pochodzenia roślinnego. Tribologia, 2013, 5, s. 45-54.

Marciniak T., Bujnowski S., Lutowski Z., Boroński D., Giesko T.: Digital image correlation - universal tools versus custom solutions. Problemy Eksploatacji 4/2010, s.19-28.

Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D. Giesko T.: Application of Digital Image Correlation in Fatigue Crack Analysis. Materials Science Forum vol. 726 (2012) 2012, s. 218-221.

Marciniak T., Lutowski Z., Bujnowski S., Boroński D., Czajka P.: Dual-Band Experimental System For Subsurface Cracks Testing. Materials Science Forum Vol. 726 (2012), s. Garbacz 222-225.

Matecki K., Zbrowski A.: Koncepcja systemu do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych. Rozdział w monografii: Postępy automatyki i robotyki. Redakcja K. Malinowski, R. Dindorf. Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Monografie Tom 16, część 1. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011, ISBN 978-83-88906-49-7, s. 205-213.

Matecki K.: Study on selected mechanical properties of Samales of material taken from mass produced pipe elbows. Problemy Eksploatacji 1/2015 s. 77-89.

Mazurkiewicz A. Poteralska B.: System of complex assessment of technological innovative solutions. Problemy Eksploatacji nr 4/2012, ITeE-PIB Radom 2012, s. 5-22.

Mazurkiewicz A., Smolik J., Mizak W., Mężyk J., Paćko D.: Uniwersalne urządzenie do badania zużycia erozyjnego. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 21-26.

Mazurkiewicz A., Belina B., Giesko T., Karsznia W.: Operational system for implementation maturity level assessment of technical innovations. Problemy Eksploatacji nr 4/2013, s. 79-92.

Mazurkiewicz A., Belina B., Poteralska B., Giesko T., Karsznia W.: Universal Metodology for the Innovative Technologies Assessment. 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE’2015, 17-18 X 2015, The University of Genoa, Italy

Mazurkiewicz A., Karsznia W., Giesko T., Belina B.: Metodyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacji technicznych. Problemy Eksploatacji 1/2010, s. 5-20.

Mazurkiewicz A., Karsznia W., Giesko T., Belina B.: System operacyjny oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług. Problemy Eksploatacji nr 3/2011, s. 61-74.

Mazurkiewicz A., Poteralska B. Barriers of Practical Application of Innovative Technologies in Economy, Problemy Eksploatacji, 4/2014, s. 5-18.

Mazurkiewicz A., Poteralska B., Walasik M., The role of Technology Platform in the process of knowledge management, Problemy Eksploatacji nr 4/2015, s. 5-21.

Mazurkiewicz A., Poteralska B.: MODEL FOR THE HIERARCHIC APPLICATION OF FORESIGHT PROJECT RESULTS. Problemy Eksploatacji nr 4/2013, s. 29-40.

Mazurkiewicz A., Poteralska B.: System conditions supporting the development and commercialisation of innovative technological solutions. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn nr 1 (165) vol. 46, 2011.

Mazurkiewicz A., Smolik J., Paćko D., Kacprzyńska-Gołacka J., Garbacz H., Wieciński P.: The study on erosie and abrasive wear resistance of different multilayer coatings obtained on titanium Allom Ti6Al4V. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) s. 233-238.

Mazurkiewicz A., Smolik J., Piasek A., Samoborski T.: Projekt modułowego tygla wielopozycyjnego przeznaczonego do odparowywania materiałów metodą EB-PVD. Problemy Eksploatacji 3/2012, s. 223-234.

Mazurkiewicz A., Smolik J., Poteralska B.: Mechanisms for the transfer of innovative surface engineering solutions to industrial practice on the example of hybrid layers, Solid State Phenomena Vol 237 (2015), s. 54-60, Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.237.54

Mazurkiewicz A., Smolik J., Poteralska B.: Mechanisms for the transfer of innovative surface engineering solutions to industrial practice on the example of hybrid layers. Solid State Phenomena Vol 237 (2015), s. 54-60.

Mazurkiewicz A., Smolik J., Zbrowski A. Kacprzyńska J.: Innovative technical solutions for evaporation of multilayer coatings by EB-PVD method. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2013 s. 50-54

Mężyk J., Flach A.: System sterowania manipulatora 3DOF. Problemy Eksploatacji 4/2011, s. 125-133.

Mężyk J., Garbacz P., Mizak W.: Adaptive Optical Inspection System with Use of Reconfigurable Manipulator, Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 351, 2015, s. 163-170.

Mężyk J., Garbacz P.: Monitoring the FSW Processes Using a Multispectral Vision Method. Solid State Phenomena, Vol. 223 (2015), s. 255-263.

Mężyk J., Kowieski S.: Metoda monitorowania procesów FSW z wykorzystaniem obrazów termowizyjnych. Wiadomości Elektrotechniczne 81(9), 2013, s. 24-26.

Mężyk J., Kowieski S.: Monitoring the FSW Processes with Use of Thermal Imaging. Solid State Phenomena Vols. 220-221, Mechatronic Systems and Materials VI (2015) s. 859-863.

Mężyk J.: A system of industrial manipulator equipped with functions for adaptation and reconfiguration, Problemy Eksploatacji nr 1/2015 (96), s. 121-130.

Mężyk J.: Monitorowanie procesów łączenia materiałów z wykorzystaniem zaawansowanych metod wizyjnych. Problemy Eksploatacji 1/2015 s. 37-46.

Michalak M., Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M.: Wpływ powłok niskotarciowych na zacieranie smarowanego styku skoncentrowanego. Inżynieria Materiałowa, 2012, nr 5 (189), s. 489-492.

Michalczewski R., Kalbarczyk M., Michalak M., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszynski W., Wulczyński J.: New scuffing test methods for the determination of the scuffing resistance of coated gears. Rozdz. 6 pracy zbiorowej (red. Jürgen Gegner): Tribology - Fundamentals and Advancements. Wyd. Intech. 2013. ISBN 978-953-51-1135-1. s. 187-215.

Michalczewski R., Kalbarczyk M., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszynski W.: The rolling contact fatigue of WC/C-coated spur gears. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology. 2013, No. 8, Vol. 227, s. 850-860.

Michalczewski R., Michalak M., Piekoszewski W., Szczerek M.: Wpływ stężenia dodatku przeciwzatarciowego do oleju na tribologiczną destrukcję skojarzeń z powłoką WC/C. Inżynieria materiałowa, nr 4, 2011, 576-580

Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszynski W. Antonov M.: The Rolling Contact Fatigue of PVD Coated Spur Gears. Key Engineering Materials, Vol. 527 (2013) s. 77-82, Trans Tech Publications, Switzerland

Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W., Wulczyński J.: The new methods for scuffing and pitting investigation of coated materials for heavy loaded, lubricated elements. Tribology -Lubricants and Lubrication. Rozdz. 13. Wyd. Intech, 2011.

Michalczewski R., Piekoszewski W., Szczerek M., Tuszyński W.: Odporność na powierzchniowe zużycie zmęczeniowe kół zębatych pokrytych powłoką WC/C. Tribologia, 4/2011, s. 191-201

Michalczewski R., Szczerek M., Tuszyński W., Wulczyński J., Antonov M.: The effect of low-friction PVD coatings on scuffing and pitting resistance of spur gears. Tribologia. Teoria i Praktyka. 5 (251), 2013, s. 55-66.

Mizak W., Giesko T.: Struktura systemu stereowizyjnego w badaniach zmęczeniowych. Problemy Eksploatacji 3/2011, s. 115-122.

Mizak W.: Pneumatic system in a device for erosie wear tests. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) s. 203-208.

Moczulski W., Giesko T., Skarka W., Adamczyk M., Januszka M., Mężyk J., Mizak W., Pająk, D. Panfill W., Przystałka P, Targosz M., Wiglenda R., Wyleżoł M.: Projekt grupy wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. Problemy Eksploatacji 3/2011 (82) s.123-129, Radom, 2011.

Moczulski W., Skarka W., Adamczyk M., Januszka M., Pająk D., Panfil W., Przystałka P., Targosz M., Wiglenda R., Wyleżoł M.: Rozwiązania konstrukcyjne wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. Problemy Eksploatacji 3/2011, s. 131-138.

Moczulski W., Skarka W., Targosz M., Panfil W., Przystałka P., Wyleżoł M., Januszka M., Pająk D.: Wielozadaniowe mobilne roboty do inspekcji obiektów technicznych. Problemy Robotyki, Tom 1, red. Krzysztof Tchoń, Cezary Zieliński, Seria: Prace Naukowe Elektronika, z. 182, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2012, s. 199-206.

Moczulski W., Skarka W., Timofiejczuk A., Bzymek A., Przystałka P., Wyleżoł M., Adamczyk M., Jamrozik W., Januszka M., Pająk D., Panfil W.,. Targosz M, Wiglenda R., Systemy mechatroniczne wielozadaniowych robotów mobilnych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 4(85), 2011, s. 47-58.

Molenda J., Brzózek M.: Badania nad zastosowaniem ciągłego pomiaru konsystencji do identyfikacji efektu relaksacji naprężeń w mikrostrukturze smarów plastycznych. Tribologia nr 3/2011, s. 105-117;

Molenda J., Siwiec E., Makowska M.: Fotometryczne oznaczanie pozostałości węgla w lotnych popiołach pochodzących z kotłów energetyki zawodowej. Rynek Energii, 2013, 5, 100-105.

Molenda J., Siwiec E., Makowska M.: Ocena przydatności pomiaru reflektancji światła widzialnego z wykorzystaniem sfery integrującej do oznaczania zawartości węgla w lotnych popiołach. Chemik 2011, 65, 7, s. 615-620.

Molenda J., Stępień A., Bednarska A.: Proekologiczne technologie wytwarzania energii. Rynek Ciepła 2010. Materiały i studia, wyd. Kaprint, Lublin, 2010, 139-149.

Molenda J., Wrona M., Siwiec E.: Zastosowanie modelu CIE Lab w badaniach barwy lotnych popiołów. Problemy Eksploatacji, 2012, 3, 177-188.

Molenda J.: A Method for the Production of Glycol Recyclates by Physicochemical Processing of Antifreeze Waste Fluids. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 278-282.

Molenda J.: Badanie jakości lotnych popiołów oraz identyfikacja obszarów ich gospodarczego wykorzystania. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 130-135.

Molenda J.: New Generation Devices for Lubricant Consistency Testing. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 118-123.

Molenda J.: Ocena przydatności sorbentów nieorganicznych w procesach regeneracji wodno-glikolowych przemysłowych cieczy niskokrzepnących. Problemy Eksploatacji, 2014, 3, s. 101-112.

Mroczkowska A., Molenda J., Stępień A.: Ekologiczne aspekty monitoringu właściwości fizykochemicznych cieczy niskokrzepnących. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2013, 44/1, s. 29-31.

Mroczkowska A., Molenda J.: Chromatographic investigation of exhaust gas composition sampled from gas stream Rusing solid phase microextraction. Problemy Eksploatacji, 2012, 3, s. 189-202.

Mroczkowska A., Molenda J.: Diagnostyka stanu eksploatacyjnego glikolowych cieczy niskokrzepnacych użytkowanych w przemysłowych instalacjach wymiany ciepła. Problemy Eksploatacji, 2011, 2, s. 277-287.

Mroczkowska A., Stępień A.: Ocena wpływu handlowych dodatków modyfikujących na przebieg procesu spalania ciekłych biopaliw ciepłowniczych. Instal, 2012, 5, s. 6-8.

Mroczkowski P., Neska M.: Metodyka analizy źródeł zakłóceń w instalacjach z przemiennikami częstotliwości. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 124-129.

Mroczkowski P., Reizer R.:Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa niskonapięciowego w konstruowaniu prototypowych urządzeń badawczych. Problemy Eksploatacji 1/2014 s. 131-142.

Mrozek M. :Power factor correction algorithm in AC-DC converter. Maintenance Problems, 2/2013(89), s. 129-140.

Mrozek M.: A method for extinguishing microdischarges in plasma surface treatment processes. Problemy Eksploatacji, 2/2013(89), s. 45-56.

Mrozek M.: Układ sterowania przekształtnikiem AC-DC z funkcją korekcji współczynnika mocy PFC. Problemy Eksploatacji 3/2012(86), s. 145-154.

Mrozek M.: Wieloagentowy system sterowania obiektami o ruchu jednoosiowym. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 183-188.

Naraniecki B., Lukosek M., Rogoś E., Kosno J.: Badania oksyetylacji kardanolu oraz właściwości oksyetylatów. Przemysł Chemiczny, 2012, 10, 1000-1005.

Neska M., Majcher A., Przybylski J.: Control system of multifunctional tester for electronically protected documents. Pomiary Automatyka Robotyka PAR, 2/2013, s. 239-244.

Neska M., Majcher A., Przybylski J.: Low cost control system fr setting low constant and cyclically alternating. Problemy Eksploatacji, 2/2011, s. 289-296.

Neska M., Majcher A.: System for Automatic Web Guiding for roll-to-roll machine Working in a start-stop mode. Solid State Phenomena Vol. 223 (2015) s. 374-382.

Neska M., Majcher A.: Universal force control system for small static loads. Problemy Eksploatacji 1/2014 s. 107-117.

Neska M.: Measurement system for IR absorption. Problemy Eksploatacji 1/2015 s. 91-100.

Neska M.: Quasi-static and low-cycle system for the application of small loads in testing devices. Problemy Eksploatacji nr 3/2012(86), s. 121-133.

Neska M.: Układ pomiaru tłumienia promieniowania podczerwonego. Problemy Eksploatacji 1(96)2015, s. 91-100.

Nowak D., Wnuk U.: Intermediary organisations in the Israeli and Polish innovation systems. Problemy Eksploatacji, 3/2011, s. 75-87.

Nowakowski M., González Carvajal R.: R&D spin-off models in Spain. Problemy Eksploatacji 4/2013, s. 123-134.

Pawelec E., Molenda J.: Analiza przydatności wybranych metod badawczych do oceny spójności wewnętrznej opracowanego smaru oraz jego oddziaływań adhezyjnych z podłożem stalowym. Tribologia, 2011, 5, s. 157-168.

Pawelec E., Siwiec E.: Skuteczność przeciwzużyciowa kompozycji smarowych zawierających dodatki typu CHO. Tribologia 4-2013.

Pawelec E., Siwiec E.: Wpływ dodatków smarnych na wybrane właściwości reologiczne. Tribologia, 6-2012.

Pawelec E., Siwiec E.: Wykorzystanie analizy spektralnej do badania przemian chemicznych środków smarowych. [W]: Hubicki Z. (red.): Nauka i przemysł – metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. Lublin, 2013, 706-709.

Pawelec Z., Bakar M., Kostrzewa M.: Specjalistyczne kompozyty polimerowe prze-znaczone do regeneracji elementów maszyn. Problemy Eksploatacji 3(98)2015

Pawelec Z., Kostrzewa M., Bakar M.: Wpływ warunków dyspergowania montmorylonitu w żywicy epoksydowej na właściwości mechaniczne i morfologię nanokompozytów. Tribologia, 2011, 5, 169-180

Pawelec Z., Molenda J.: Tribological wear of metal-polymer composites in the presence of abrasives. Kompozyty, 2011, 1, 23-28

Pawelec Z.: Zużycie tribologiczne skojarzenia kompozyt-kompozyt w obecności różnych materiałów ściernych. Tribologia, 2012, 4, 195-204.

Pawłowski S., Dobiński G., Majcher A., Mrozek M.:. Metoda detekcji amplitudy i fazy w trybie kontaktu przerywanego w dynamicznym mikroskopie sił atomowych. Tribologia, nr 6/2013 (252), s. 87-98.

Pawłowski S., Dobiński G., Majcher A., Smolny M., Mrozek M.: Imaging system using higher-harmonic in tapping mode of the microscope "Terra AFM". Problemy Eksploatacji 3(98)2015, s. 27-38.

Pawłowski S., Dobiński G., Smolny M, Majcher A., Zbrowski A., Mrozek M. The development of the "Terra AFM" microscope. Solid State Phenomena Vol. 223 (2015) s. 299-307.

Pawłowski S., Dobinski G., Szmaja W., Majcher A.: Application of the method of synchronous detection for higher-harmonics imaging in tapping-mode atomic force microscopy. Sensors and Actuators A, 228 (2015), s. 125–132.

Pawłowski S., Majcher A., Mrozek M.: Hardware and software correction method of piezo scanner nonlinearity in scanning microscope. Problemy Eksploatacji, 1/2013 (88), s. 67-76.

Piekoszewski W., Szczerek M.: Mechanizmy niszczeni warstw powierzchniowych elementów z powłokami PVD przez pitting. Tribologia, 4/2011, s. 229-244.

Piekoszewski W.: Metoda i stanowisko do badania powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (pittingu). Tribologia nr 3/2012, s. 145-157.

Poteralska B.: Technology assessment systems. Problemy Eksploatacji, nr 4/2013, s. 93-102.

Prochowski L., Kozioł S.: Zagrożenia w ruchu pojazdów z wysoko położonym środkiem masy. Problemy Eksploatacji 2011 nr 2, s. 297-308.

Prymon M., Rokosz M., Zbrowski A.: Symulacja numeryczna rozpływu powietrza w aparacie do badań zużycia erozyjnego. Problemy Eksploatacji nr 4/2011, s. 161-173.

Prymon M., Wrona J., Zbrowski A.: Symulacja opromieniowanego wymiennika ciepła do zastosowań w aparacie do badań zużycia erozyjnego. Problemy Eksploatacji nr 2/2012, s. 133-144.

Przybylski J, Majcher A.: Modułowe stanowisko badawcze do procesów PVD pozwalające na wdrażanie nowatorskich technologii inżynierii powierzchni. Problemy Eksploatacji 3/2011.

Przybylski J., Majcher A. The structure and application of test stand for a PVD technology research control system. Maintenance Problems, 2/2014 (93), s. 73-82.

Przybylski J., Majcher A., Gut P.: Concept of electron beam physical vapour deposition test stand with specific functional properties. Tribologia 2/2013(248), s. 151-158.

Przybylski J., Majcher A., Neska M.: A reconfigurable control system for a PA-PVD technology test stand. Solid State Phenomena, Vols. 220-221 (2015), s. 504-509

Przybylski J., Majcher A.: Moduł optycznej diagnostyki plazmy stanowiska do badań technologii PVD. Problemy Eksploatacji, 1/2013 (88), s. 141-150.

Przybylski J.: Analysis of a machine safety system for a modular PVD test stand. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) s. 175-182.

Przybylski J.: Concept of a machine safety for a modular PVD test stand. Problemy Eksploatacji 2/2013 (89), s. 141-151

Religa J., Kacak I.: Menadżer innowacji w przedsiębiorstwie. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Polish Journal of Continuing Education, nr 4/2011, ISSN 1507-6563, s. 53-64

Religa J., Koprowska D.: Kierunki rozwoju kompetencji kadr innowacyjnej gospodarki. Education and Technology pod red. H. Bednarczyk, E. Sałata, Radom 2010.

Religa J.: Przyszli menadżerowie innowacji – z wyników badań ewaluacyjnych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych (Polish Journal of Continuing Education) nr 4(83)/2013 , s. 83-93.

Rogoś E., Urbański A., Lukosek M., Naraniecki B., Kosno J.: Zastosowanie oksyetylatów kardanolu do wytwarzania cieczy obróbkowych. Przemył. Chemiczny 2013, nr 10, s. 1000-1003.

Rogoś E., Urbański A., Lukosek M., Naraniecki B., Kosno J.: Zastosowanie oksyetylatów kardanolu do wytwarzania cieczy obróbkowych. Przemysł Chemiczny 92/10 (2013), s. 1819-1822.

Rogoś E., Urbański A.: Metoda i urządzenie do utylizacji emulsyjnych cieczy obróbkowych. Problemy Eksploatacji nr 2/2015, s. 61-69.

Rogoś E., Urbański A.: Oksyetylaty cardanolu jako alternatywne komponenty cieczy eksploatacyjnych. Tribologia, 2012, 5, s. 137-146.

Rogoś E., Urbański A.: Skuteczność destabilizacji emulsji olejowo-wodnych metodami chemicznymi. Problemy Eksploatacji nr 1/2012, s. 149-158.

Rogoś E., Urbański A.: The method of preparation and use of cutting fluids based on organic components. Problemy Eksploatacji 2/2015 s. 111-119.

Rogoś E., Urbański A.: Wpływ epoksydowanych olejów sojowych na właściwości smarne i fizykochemiczne olejów roślinnych. Tribologia 2014 nr 6 s. 139-150.

Rogoś E., Urbański A.: Zestaw i metoda do oceny stanu eksploatacyjnego olejów hydraulicznych z wykorzystaniem pomiarów parametrów impedancyjnych. Problemy Eksploatacji nr 2/2015, s. 71-79.

Rogoś E.: Biodegradowalne oleje smarowe do przelotowych układów smarowania. Tribologia, 2015, nr 1 s. 109-120.

Rogoś E.: Lubricant purification device and a method for lubricant recycling. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) s. 283-288.

Rogoś E.: Pro-Ecological System for Using Industrial Oils and Cutting Fluids. (System proekologicznej eksploatacji olejów przemysłowych i cieczy obróbkowych), Solid of Phenomena, 2015, vol. 237, s. 307-312.

Rogoś E.: Urządzenie do oczyszczania i metoda utylizacji smarów plastycznych. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 283-288.

Rogoś E.: Wpływ dodatków AW/EP na właściwości smarne ekologicznych kompozycji smarowych. Tribologia, 2013, nr 6, s.109-120.

Rogoś E.: Wpływ oczyszczania olejów sprężarkowych na ich właściwości smarne. Tribologia 2/2013, s. 159-168.

Rosiński M., Stępień A.: Ocena wpływu składu kompozycji biopaliw ciekłych i warunków spalania na sprawność energetyczną aparatu ogrzewczo-wentylacyjnego. Rynek Energii, 2010, 5, s. 28-31.

Ruta R., Zbrowski A.: Koncepcja systemu wspomagania zarządzania procesem wytwórczym jednostkowych obiektów technicznych w zakładzie doświadczalnym instytutu badawczego. Problemy Eksploatacji nr 3/2011, s. 205-215.

Sacio-Szymańska A., Mazurkiewicz A., Poteralska B.:Corporate foresight AT the strategic research Institutes. Business: Theory and Practice, 2015, 16(3): 316-325, s. 316325

Sacio-Szymańska A.: Determinanty innowacyjności i konkurencyjności gospodarek – analiza porównawcza i rekomendacje, Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 1 (67), 2014, s. 128-152. http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/67_Optimum_1_2014.pdf

Sacio-Szymańska A.: Innovation policy as a driver of country's competitiveness. Problemy Eksploatacji 4(2013), s. 41-54.

Sacio-Szymańska A.: Pozycja Polski w świetle wybranych metodyk oceny innowacyjności i konkurencyjności. Problemy Eksploatacji, 3/2011, s. 101-113.

Samborski T, Zbrowski A., Kozioł S.: Model modułowego systemu implementacji inletów RFID. Technologia i Automatyzacja Montażu 2010 nr 4, s. 30-35.

Samborski T., Wiejak J., Matras E.: Urządzenie do niskonakładowego montażu chipów w inletach RFID. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 239-244.

Samborski T., Kozioł S., Zbrowski A., Stępień P.: Koncepcja modelowego systemu do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu. Problemy Eksploatacji 2012 nr 1, s. 87-97.

Samborski T., Kozioł S., Zbrowski A., Stępień P.: Koncepcja modelowego systemu do badań napędów elektromechanicznych. Problemy Eksploatacji 4/2011, s. 135-148.

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S., Majcher A.: Mechatroniczne stanowisko do badań zmęczeniowych. Energetyka, XXII, 2011, s. 76-79.

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S.: Model mechatronicznego podajnika arkuszy do aplikacji poligraficznych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2011 nr 2, s. 31-34.

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S.: Modelowy system do badań napędów elektromechanicznych. Technologia i Automatyzacja Montażu 2012 nr 2, s. 31- 36.

Samborski T., Zbrowski A., Kozioł S.: Modelowy system do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu. Technologia i Automatyzacja Montażu 2012 nr 3, s. 33-39.

Samborski T., Zbrowski A., Rokosz M.: Symulacja numeryczna stanu cieplnego komory do testów temperaturowych siłowników. Energetyka, listopad 2012, s. 743-747.

Samborski T., Zbrowski A.: Metoda i urządzenie do badania wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych. Technologia i Automatyzacja Montażu. 2014 nr 1.

Samborski T., Zbrowski A.: Model stanowiska do wykrywania wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych. Energetyka, sierpień 2012, s. 447- 451.

Samborski T., Zbrowski A.: The Use of Thermography in Verification Tests of a Prototype Calorimeter Chamber. Solid State Phenomena Vol. 223 (2015) s. 238-245.

Samborski T.: System badania napędów elektromechanicznych eksploatowanych w zmiennych warunkach środowiskowych. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 257-262.

Ścieszka S., Grzegorzek W., Żołnierz M.: Simulative tribo-testing of erosive wear for coal impact mills. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Z. 4 (164) 2010, s. 37-54. ISSN 0137-5474.

Ścieszka S.., Grzegorzek W., Żołnierz M.: Laboratory methods for combined testing of abrasiveness, grindability and wear in coal processing systems. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Z. 4 (164) 2010, s. 19-36. ISSN 0137-5474.

Ścieszka S.., Grzegorzek W., Żołnierz M.: Tribotesting system for hardmetal mechanical characterization. (System badawczy do oceny właściwości tribologicznych twardych stopów.). Int. Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 41 (2013), s. 470-482.

Ścieszka S.: Simultaneous abrasion and edge fracture resistance estimation of hard materials by the tribotesting method Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 2011, Vol. 46, nr 2.

Sibera D., Strachowski T., Łojkowski W., Narkiewicz U., Chudoba T., Jędrzejewski R., Majcher A., Presz A.: Nanao-ZnAl2O4 - hydrothermal MW assisted synthesis in a stop-flow reactor and characterization. Problemy Eksploatacji 4/2010 (79), s. 91-102.

Siczek M., Wojutyński J.: Wirtualne laboratorium kształcenia zawodowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2/2015, s.148.

Sitkowska R., Wielowymiarowa ocena potencjału innowacyjnego wytypowanych działów przetwórstwa przemysłowego. Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” Nr 2/2011, wyd. WZiA UJK Kielce, 2011, s. 215-231.

Sitkowska R.: Kierunki zmian innowacyjności regionu opolskiego na tle województw o ponadprzeciętnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom CLV pt. „Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych” (red. K. Malik), Warszawa 2013, s. 107-119 /ISSN 0079-3507.

Sitkowska R.: Methods for researching and assessing the state and growth of innovation determinants in the field of advanced manufacturing technology. Problemy Eksploatacji 2015, nr 4, s. 43-54.

Sitkowska R.: Ocena potencjału społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego na tle wybranych regionów. [w:] Lokalne sieci wsparcia. Praca zbiorowa pod red. M. Gagackiej i K. Głąbickiej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Politechnika Radomska, 2010, s. 294-309. ISBN 978-83-7351-367-9.

Sitkowska R.: Procedura wspomagania procesów decyzyjnych na szczeblu władz regionalnych w obszarze zaawansowanych technologii, z przykładem zastosowania w województwie mazowieckim. W: Danuta Strahl (red.), Andrzej Raszkowski (red.), Dariusz Głuszczuk (red.) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 333 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2014, s. 183-194. ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-492-9.

Sitkowska R.: Taksonomiczna ocena innowacyjności polskich regionów w kontekście oceny społeczno-gospodarczej [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, M.G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 28, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012, s. 287-298.

Sitkowska R.: Wielowymiarowa ocena innowacyjności wybranych grup producenckich. Problemy Eksploatacji 2012, nr 2, s. 155-166.

Sitkowska R.: Wielowymiarowa ocena potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego na tle wybranych regionów (z wykorzystaniem metodologii European Regional Innovation Scoreboard), Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” nr 1/2010, wyd. WZiA UJK Kielce, maj 2010, s. 161-171. ISSN 2081-2345.

Sitkowska R.: Zastosowanie metody badania tendencji rozwojowych produktów zaawansowanej techniki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 300 pt. "Innowacje w zarządzaniu" (red. Jan Skalik, Anna Zabłocka-Kluczka), Wrocław 2013, s. 111-118 /ISSN 1899-3192; ISBN 978-83-7695-346-5.

Sitkowska R.: Zastosowanie procedury produktowej w działaniach projektowych przedsięwzięć naukowych (na przykładzie wybranych wyrobów produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych). Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae” WZiA UJK Kielce nr 2/2012, s. 315-332.

Siwiec E., Pawelec E., Molenda J.: Zastosowanie spektrofotomwetrii FT-IR do oceny zmiany składu smaru plastycznego wskutek wymuszeń mechanicznych. Chemik, 2011, 7, s. 663-664.

Siwiec E., Pawelec E.: Metody wytwarzania ekologicznego środka smarowego produktów porafinacyjnych oleju roślinnego. Problemy Eksploatacji nr 2/2015, s. 81-90.

Siwiec E., Pawelec E.: Właściwości eksploatacyjne kompozycji smarowych zawierających dodatki otrzymane metodami biochemicznymi. Przemysł Chemiczny 92/11 (2013).

Siwiec E., Pawelec E.: Właściwości reologiczne biododatków pochodzenia roślinnego o działaniu przeciwzużyciowym. Tribologia, 2011, 3, s. 120-129.

Skowroński J., Bojarska M., Neska M.: The Concept of the System for Parametrization of Functionalized Membranes. Solid State Phenomena, Vol. 223 (2015), s. 3-10.

Skowroński J., Gos A. Grądkowski M.: Metodyka badania stężenia lotnych związków organicznych przy zastosowaniu techniki TD-GC-MS. Problemy Eksploatacji nr 2/2015, s. 91-100.

Skowroński J., Mroczkowska A.: Bio-fouling: prevention by the use of functionalized materials. Problemy Eksploatacji nr 3/2013, s. 27-36.

Smolik J., Mazurkiewicz A., Kacprzyńska-Gołacka J. Rydzewski M.: Intermetaliczne warstwy hybrydowe typu TiAlintermetalic / powłoka PVD na stopach aluminium i tytanu. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 34-40.

Smolik J., Mazurkiewicz A., Słomka, Bujak J., Kacprzyńska-Gołacka J., Garbacz H., Wieciński P.: Powłoki wielowarstwowe o strukturze nanometrycznej na bazie azotku wanadu. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 15-20.

Stawasz E., Stos D.: Selected aspects of the valuation of innovative undertakings. Operations Research and Decisions, No. 3-4/2011.

Stępień A., Kozdrach R., Bednarska A. Molenda J.: Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego. Rynek Energii, 2011, 6, s. 52-55.

Stępień A., Rosiński M., Furtak L., Wolszczak M.: Jakość procesu spalania gliceryny odpadowej i powstawanie szkodliwych emisji. Rynek Energii, 2012, 4, s. 117-120.

Stępień A., Rosiński M., Karaś J.: Ocena wykorzystania kompozycji paliw ciekłych zawierających glicerynę w kotłach małej mocy z palnikami gazodynamicznymi. Kaproń H.: Rynek Ciepła 2012. Materiały i studia, Lublin, 2012, s. 255-264.

Stos D.: A methodology for the valuation of innovative projects as an in-kind contribution. Problemy Eksploatacji nr 2/2012, s. 167-176.

Swat M.: Innowacyjna metoda spalania frakcji glicerynowej w kotle rusztowym na paliwo stałe. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 301-306.

Swat M.: Metodyka ekologicznego spalania odpadów organicznych w komercyjnym kotle małej mocy. Problemy Eksploatacji 2(97)2015, s. 121-134.

Symela K., Szkolenie specjalistów do spraw komercjalizacji innowacyjnych technologii. Edukacja Ustawiczna Dorosłych nr 2/2014, s. 75-88, ISSN 1507-6563.

Symela K.: Modułowa technologia kształcenia ustawicznego specjalistów innowacyjnych systemów wspomagania technicznego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4/2011, s. 74-81.

Symela K.: Modułowa technologia kształcenia zawodowego w perspektywie innowacyjnej gospodarki W.: Korzystanie z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności kształcenia zawodowego. MSCDN, Płock 2011, s. 20-27.

Symela K.: Wymagania kwalifikacyjne i modułowa technologia kształcenia specjalistów zaawansowanych technologii. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 3/2012, s. 54-64.

Szwast M., Nikpour R., Szwast Z., Piątkiewicz W.: Zastosowanie membran ceramicznych do rozdziału mieszaniny wody i oleju - badania laboratoryjne i opis matematyczny procesu. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2012, 51, 6, s. 391-393.

Szwast M., Nikpour R., Szwast Z.: Variability of the permeate flow during the concentration of suspensions by microfiltration. Experimental studies. Bodzek M., Pelczar J.: Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Warszawa-Gliwice, 2014, vol.119, s. 119-129.

Szwast M., Szwast Z., Grądkowski M., Piątkiewicz W.: Modelling of postproduction suspensions' concentration processes by 'batch' membrane microfiltration. Chemical and Process Engineering, 2013, 34 (3), s. 313-325.

Szymańska J., Bakar M., Kostrzewa M., Kowalska A.: Właściwości mechaniczne kompozytów hybrydowych żywicy epoksydowej zawierających krajowy montmorylonit i kauczuk reaktywny. Przetwórstwo Tworzyw, 2012, 3(146), s. 285-288.

Tuszyński W., Kalbarczyk M., Hoyos de la Garza E., Mydlarz J., Kiser B., Handzlik P.: Metody i urządzenie do badania tarcia i zużywania kół zębatych walcowych w układzie mocy krążącej, Tribologia 1-2015.

Tuszyński W., Kalbarczyk M., Michalak M.: Badanie wpływu samochodowych i przemysłowych olejów przekładniowych na mikropitting kół zębatych. Tribologia, 2011, 6, s. 241-256.

Tuszynski W., Michalczewski R., Szczerek M., Kalbarczyk M.: A new scuffing shock test method for the determination of the resistance to scuffing of coated gears. Archives of Civil and Mechanical Engineering (ACME). Vol. 12, Issue 4, 2012, s. 436-445, DOI: 10.1016/j.acme.2012.08.003.

Tuszyński W., Rogoś E.: Nowoczesne metody badania właściwości tribologicznych olejów smarowych. Nafta-Gaz, 2010, nr 10, s. 927-935.

Umiński W.: Capacitor sensor impedance parameter measurement method for the degradation degree evaluation of hydraulic oil in the process of thermal oxidation. Problemy Eksploatacji 2013 nr 3, s. 147-158.

Umiński W.: System for thedisinfection of cutting fluids using a pulsed electric field. Problemy Eksploatacji 2/2015 s. 101-110.

Walasik M., Lotko A., Modele marketingowe instytucji badawczych i naukowych, Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe nr 824, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 35, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 85-97, ISSN 1640-6818.

Walasik M., Model technology platform for cooperation of research centres with business sector, Transactions of the Institute of Aviation number 227, Warsaw 2012, s. 55–71, ISSN 0509-6669.

Walasik M., System działań upowszechniania innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaimplementowany w instytucie naukowo-badawczym, Marketing i Rynek, PWE 3/2014 s. 432-452, ISSN 1231-7853, (płyta CD)

Walaszczyk L., Mazurkiewicz A.: Integrated management and evaluation system for strategic research programms. Problemy Eksploatacji 4/2015, s. 131-141

Walaszczyk L.: Evaluation methodology of Polish national multiyear research programme in the area of technical solutions – case study. Polish Journal of Management Studies, Vol. 10, nr 1, 2014.

Wnuk U., Mazurkiewicz A.: Research-based spin-off processes and models in different economic contexts. Problemy Eksploatacji nr 2/2012, s. 177-191.

Wnuk U., Tommei S.: Public research-based spin-offs in Italy and Poland: similarities and differences in policies, procedures and performance. Problemy Eksploatacji nr 4/2015, s. 65-83

Wnuk U.: Human factors affecting commercialisation of research results: a case study-based analysis. Problemy Eksploatacji nr 4/2014, s. 41-50.

Wnuk U.: Knowledge and Technology Transfer from Polish Public Research Organisations: A case study of the Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute. Innovation Through Knowledge Transfer. InImpact Vol. 7 No.1, 2014, s. 34-49.

Wnuk U.: Legal Regulations and Governmental Initiatives Fostering Research Results Commercialisation. Problemy Eksploatacji nr 3/2010, s. 175-185.

Wnuk U.: Organisation and management of knowledge and technology transfer processes at research organisations: empirical study. Problemy Eksploatacji 4/2015 s. 55-64.

Wnuk U.: Risk and Its Mitigation in Technology Transfer Projects. Problemy Eksploatacji 4/2013, s. 145-157.

Wnuk U.: Struktury wsparcia procesu transferu technologii w Polsce na tle doświadczeń europejskich. e-mentor nr 1(48)/2013, SGH, Warszawa, s. 4-8.

Wnuk U.: The human component as a barrier to successful execution of technology transfer process. Problemy Eksploatacji nr 3/2013, s. 103-112.

Wójcicki T., Błaszczuk E., Dobrodziej J., Kaczyński J.: System wideokonferencji i wideoseminairów platformy informatycznej wspomagającej funkcjonowanie organizacji sieciowych ukierunkowanych na transfer wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. Problemy Eksploatacji nr 2/2012, s. 205-214.

Wójcicki T., Błaszczuk E., Dobrodziej J., Kaczyński J.: Technologie informatyczne w rozwiązywaniu zadań innowacyjnych na przykładzie systemu komputerowego implementującego metodykę burzy mózgów. Problemy Eksploatacji nr 2/2012, s. 193-204.

Wójcicki T., Błaszczuk E.: Synektyczny, internetowy system wspierania podejmowania decyzji grupowych. Problemy Eksploatacji nr 2/2011, s. 309-319.

Wójcicki T., Czajka P., Giesko T.: Automatyczna inspekcja montażu uszczelek łożysk tocznych z wykorzystaniem komputerowych metod przetwarzania i analizy obrazów. Technologia i Automatyzacja Montażu nr 3/2010, s. 26-31.

Wójcicki T.: Application of the cawi method for the holistic support of innovation transfer to bussines practice. Problemy Eksploatacji 4/2012

Wójcicki T.: Model of a computer support for the design of AOI systems aimed at the detection of surface defects. Diagnostyka, vol 14 no. 3/2013, PTDT, Warszawa 2013, s. 35-40

Wójcicki T.: Model of Intelligent Design and Optimisation of Structures of Vision Systems for Surface Inspection, Solid State Phenomena: Advances in Manufacturing Engineering, Trans Tech Publications, Switzerland 2015, s. 272-282.

Wójcicki T.: Simulation model of surface heterogenity using Gielis’ superformula for adaptaive methods for image analysis. Solid State Phenomena, Vol. 237 (2015), s. 89-94.

Wójcicki T.: The conception of using a Bayesian network for aiding design of manufacturing processes of surface layers. Problemy Eksploatacji 2/2013

Wójcicki T.: Wizyjne wspomaganie procesu montażu. Technologia i Automatyzacja Montażu, IMBiGS 3/2013, Warszawa 2013, s. 14-18

Wójcicki T.: Wykorzystanie modeli stochastycznych w procesach monitorowania zużycia mediów energetycznych. Maszyny elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 3/2014, Katowice 2014, s. 199-204

Wojutyński J., Zbrowski A.: „Calibration method for a laser triangulation distance sensor”. Problemy Eksploatacji, 1/2014, s.119-129.

Wojutyński J.: Metoda konstruowania oprogramowania i systemu sterowania urządzeń do badań testowych i certyfikacyjnych w przemyśle meblarskim. Problemy Eksploatacji nr 3/2015, s. 17-26.

Wojutyński J.: Metoda stabilizacji temperatury i wilgotności w komorach VOC. Problemy Eksploatacji nr 3/2015, s. 65-74.

Wojutyński J.: Monitoring the consumption of energy media in technical devices. Probelmy Eksploatacji, nr 3/2015. ITeE-PIBH Radom, s. 93-102

Woźniak I., Symela K.: Metodyka badania kwalifikacji i kompetencji w sektorze zaawansowanych technologii przemysłowych Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4/2011, s. 100-108.

Wrona M., Dziosa K., Mroczkowska A.: Investigation of the chemical transformations of lubricating oils made using plant materials. Tribologia 5/2011, s. 249-257.

Wrona M., Molenda J.: The assessment of the functionality of bio-antioxidants in industrial exploitation fluids. Problemy Eksploatacji nr 3/2013, s. 199-206.

Wrona M., Urbański A.: Badanie właściwości przeciwzużyciowych kompozycji smarowych zawierających surowce roślinne. Tribologia 2013, nr 2, s. 183-190

Zacharski S., Samborski T.: Robotised andreconfigurable system to suport the production process in the machining industry. Problemy Eksploatacji nr 1/2015, s. 111 – 121.

Zacharski Sz., Jóźwik W.: A method and device for testing impast resistance of glassware. Solid State Phenomena Vol. 237 (2015) s. 154-159.

Zbrowsk A.i, Matecki K.: Test Stand for Durability Tests of Rotating Elements of Office Chairs. Solid State Phenomena, Vol. 223 (2015), s. 155-162.

Zbrowski A., Jóźwik W.: Influence of the Gap between Measuring Head and Tested Object on the Results of an Eddy Current Test Method. Solid State Phenomena, Vol. 223 (2015), s. 246-254.

Zbrowski A., K. Matecki.: Wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych w pierścieniach łożysk tocznych. Problemy Eksploatacji nr 2/2012, s. 229-243

Zbrowski A., Kozioł S., Kosowska P.: Zastosowanie metod CFD w projektowaniu przepływowej komory kalorymetrycznej symulującej warunki klimatu wewnętrznego w budynku mieszkalnym. PIRE’2012 Ustroń 28-30.11.2012. Energetyka, 11.2012 Zeszyt Tematyczny XXIV, s. 64-67

Zbrowski A., Kozioł S., Prymon M., Wojtas K.: Analiza stanu powietrza w procesach badań systemów odzysku ciepła. TRANSCOMP’2012 Zakopane 3-6.12.2012, Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, s. 597-608.

Zbrowski A., Kozioł S., Wojnar K.: Zastosowanie metod CFD w projektowaniu przepływowej komory kalorymetrycznej symulującej zimowe warunki klimatyczne. Referat wygłoszony na konferencji PIRE 2012 Ustroń 28-30.11.2012 i opublikowany Energetyka, 11.2012 Zeszyt Tematyczny XXIV, s. 67-70.

Zbrowski A., Kozioł S.: Metoda poprawy bezpieczeństwa budynków poprzez zastosowanie odzysku ciepła w układach wentylacji pożarowej. Bezpieczeństwo i technika pożarnicza/ Safety & Fire Technique. Wydawnictwo Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. nr 27/3/2012 Józefów 2012, s. 39-45.

Zbrowski A., Kozioł S.: Model urządzenia do badania wytrzymałości kart identyfikacyjnych metodą jednostronnego zginania. Technologia i Automatyzacja Montażu. 2013 nr 3, s. 34-38.

Zbrowski A., Kozioł S.: Monitorowanie i diagnozowanie procesów i obiektów technicznych w systemach zapewnienia bezpieczeństwa technicznego. Bezpieczeństwo i technika pożarnicza, 2011/1, s 59-68, ISSN 1895-8443

Zbrowski A., Majcher A.: Mechatronic System for Impact Tests for Aero Structures. Solid State Phenomena vol. 198 (2013). Mechatronic Systems and Materials IV. s. 366-371.

Zbrowski A., Mizak W.: Analiza systemów wykorzystywanych w badaniach uderzeniowego zużycia erozyjnego. Problemy Eksploatacji nr 3/2011, s. 235-250.

Zbrowski A., Ruta R.: Komputerowy system wspomagania zarządzania procesami projektowania i wytwarzania prototypów. Rozdział w monografii: Technologie informacyjne w technice i kształceniu. Redakcja Janczarek M., Lipski J. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013, ISBN 978-83-63569-40-2, s. 57-67.

Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S.: Model linii do graficznej i elektronicznej personalizacji dokumentów. Technologia i automatyzacja montażu, 2/2011, s. 31-34.

Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S.: Model sytemu do prototypowego wytwarzania identyfikatorów RFID. Problemy Eksploatacji 2011 nr 3, s. 251-263.

Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S.: Modułowa technologia wytwarzania prototypowych dokumentów z zabezpieczeniem elektronicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją nr 15/2011, s. 173-184.

Zbrowski A., Samborski T., Zacharski S. Koncepcja robotyzacji gniazda technologicznego mycia złożeń łożyskowych w procesie produkcyjnym, TTS Technika Transportu Szynowego Nr 9/2012 s. 609-618.

Zbrowski A., Samborski T., Zacharski S. Proces adaptacji manualnego gniazda technologicznego do pracy w cyklu zautomatyzowanym, TTS Technika Transportu Szynowego Nr 10/2013.

Zbrowski A., Zacharski S.: Thermography Testing of a Test Stand for Determining the Efficiency of Heat Recuperators. Solid State Phenomena, Vol. 223 (2015), s. 316-324.

Zbrowski A.: Badania prototypu działa pneumatycznego. Problemy Eksploatacji nr 3/2011, s. 217-234.

Zbrowski A.: Method for testing the singular and unique devices. Problemy Eksploatacji nr 4/2015, s. 85-98.

Zbrowski A.: The method and equipment for precision positioning of the scanner in an atomic force microscope. Problemy Eksploatacji, 3/2013 (90), s. 123-134.

Zbrowski A.:X-Ray Tomography in the Diagnostics of Roller Bearing Rings. Solid State Phenomena Vol. 223 (2015) s. 211-220.

Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., Brudniak A.: Effectiveness of dairy wastewater treatment in anaerobic reactors with magneto-active filling. "Environmental Progress & Sustainable Energy, 2014.

Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., Brudniak A.: Possibility of improving technological effectiveness of dairy wastewater treatment under anaerobic conditions through application of active fillings and microwave radiation. Journal of Water Chemistry and Technology, 2014.

Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., Dudek M., Grala A.: Effect of Constant Magnetic Field (CMF) with various values of magnetic induction on the effectiveness of dairy wastewaters treatment under anaerobic conditions. Polish Journal of Environmental Studies, 2014, 1, 23, s. 255-261.

Żurek M., Kreatywność przedmiotem badań statystycznych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych Nr 4/2011, s. 80-89. ISSN 1507-6563.